Üniversitelerde, uzmanların işleri nasıl yürütülecek?

7100 sayılı Kanunla kaldırıulan Uzmanlık kadrosu ile üniversitelerde halihazırda uzmanların yapmış olduğu işlerin artık nasıl yürütüleceği zaaf ediliyor ?

7100 sayılı Kanunla kaldırıulan Uzmanlık kadrosu ile üniversitelerde halihazırda uzmanların yapmış olduğu işlerin bundan sonra nasıl yürütüleceği alçalma ediliyor ?

19 Ilk Teşrin 2016 günlü haberimizde; Üniversitelerde ehlivukuf olmanın minimal şartlarını, ne birimlerde eksper alımı yapıldığını ve başvuruların nasıl yapıldığı ile ilgilendiren kapsamlı tıpkı bilgilendirmeyi sizlerle yapmıştık.

Ancak, 06 Mart 2018 ruz ve 30352 sayılı Resmi Gazete’birlikte yayımlanan 7100 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Yasa ve Yasa Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile yükseköğretim kurumlarının kadrolarında sadeleştirme yapılarak “Ehlihibre” kadroları kaldırılarak, bulunan personel dahi hiçbenzeri işleme lüzumlu kalmaksızın kanunun yürürlük tarihi olan 06 Mart 2018 tarihi itibarıyla Öğretim Görevlisi oldu.

Diğer taraftan, aynı kanunun 34 üncü maddesinin 2 inci fıkrasında düz düz “Bilirkişi, çevirici, eğitim öğretim planlamacısı kadrolarında görev yapmakta iken bu Kanunla öğretim görevlisi kadrolarına atanmış sayılanlara ibret görevi verilmez ve bu personel bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ait mevzuatta söz konusu kadro unvanları için öngörülen görevleri yapmaya devam ederler.” hükmü ile kanunun yürürlük tarihinden önce atanan Uzmanların sakat görevlerine kelimesi kelimesine bitmeme etmeleri sağlandı.

YENİ DÜZENLEMEDEN SONRA UZMANLARIN İŞİ NASIL YÜRÜTÜLECEK ?

Üniversitelerde ehlivukuf kadrolarında görevli personel özel uzmanlık alanlarına göre;

1- Uygulama ve Araştırma Merkezlerine bağlı laboratuvarları,

2- Dış İlişkiler Ofisleri,

3- Kariyer Merkezleri,

4- Tıp Fakülteleri,

5- Vukuf İşlem Birimleri,

6- Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Birimleri,

7- Proje Birimleri,

gibi birçok geniş uygulama alanında neşelilik göstermektedirler.

KAPAT X

Dolayısıyla, üniversitelerin rastgele geçgenişlik gün küsurat hizmet kapasitesi doğrultusunda yukarıda saydığımız birimlerce yürütülen işlemler büyük ögönen yer etmektedir.

Eksper kadrosunun kaldırılması bu birimlerde artık eleman istihdamının yapılmayacağı anlamına gelmiyor. Yükseköğretim Kurulu, eskimemiş kanuni düzenlemede “Öğretim Görevlisi” tanımında; “Yükseköğretim kurumlarında okutulan dersleri isnat etmek, aplikasyon yapmak veya yaptırmakla yükümlü olan öğretim elemanı” şeklinde rapor etmiştir.

Bu bakımdan, aplikasyon açmak veya yaptırmak ifadesi ile üniversitelerde uzmanların yapacağı işlerin bundan böyle Öğretim Görevlileri marifetiyle yaptırılması sağlanmıştır.

Ayrıca, 2547 sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasında yapıulan düzenlemede; “Öğretim üyesi, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim birimi ile sınırlı olmaksızın ve ihtiyaç bulunması halinde görevli olduğu yükseköğretim kurumunda haftada asgari on saat ibret vermekle yükümlüdür. Öğretim görevlisi ise haftada minimum on iki saat ibret vermekle yükümlüdür. Fakat yükseköğretim kurumlarının uygulamalı birimlerinde görev yapacak olan öğretim görevlileri için ibret yükü aranmaz ve bunlara ibret ücreti ödenmez.” hükmü ile üniversitelerin “uygulamalı birimlerinde” görev yapacak eski adı ile uzmanların bakir adı ile öğretim görevlilerine ibret yükü şartı getirilmemiştir.

Serencam adına, Yükseköğretim Kurulunun yasada geçyeryüzü “uygulamalı birimler” ifadesi ile üniversitelerde ne birimleri kastettiğini duyurması, yürütülecek işlemlerde uygulamada birlikteliği sağlamak açısından faydalı olacaktır.

Yavuz Doğru KAPLAN

Share: