Özelleştirme zımnında işsiz kalan işçi, istediği antlaşma 4/C’ye başvurabilecek

Özelleştirme sonrasında, firmaya, aldığı işçilerle çalışıp çalışmücevher 2 yıl içinde karar vermesi, işçinin da işsiz kaldıktan sonra 6 kamer içinde başvurması şartı getirilmişti. Bu süre sınırları kaldırıldı.

Özelleştirme sonrasında,

– ihaleyi düzlük firmanın 2 yıl içinde aldığı işçiyle çalışıp çalışmayacağına,

– iş akdi feshedilen işçinin ise 6 ay içinde 4/C’li kendisine başvurup başvurmayacağına,

karar vermesi gerekmektedir.

Hem özelleştirilen kurumu kayran firma hem birlikte işsiz artan personel üzerinde baskı oluşturan 2 yıl ve 6 kamer şeklindeki süre sınırlamaları, 25 Ağustos 2015 tarihi itibariyle kaldırılmıştır.

Konuya dair mevzuat aşağıüstelik vadi almaktadır. Derin olarak gösterilen bölümler bap metninden çıkarılmıştır

“Özellik 2(1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirilmek üzere özelleştirme programına alıatlatmak kuruluşlarda (iştirakler hariç) istihdam azaltımına gidilmesi yahut bu kuruluşların amme tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, arıtma edilmesi halinde yahut diğleşker sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi itibarıyla İş Kanunu hükümlerine bağımlı daimi veya geçici işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 sayılı Kanunun değişik 22 nci maddesine göre nakil hakkı sıfır personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önce kamu tarafından veya özelleştirme tarihinden sonra 2 yıl içinde özel sektör tarafından; kısoluk tazminatına doğruluk kazanacak şekilde sona erdirilenler 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında amme çalım ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Programa alınma tarihinden bilahare özelleştirme programındaki kuruluşlarda istihdam edilmeye başlanıulan personel bu esaslardan yararlanamaz.

(2) Bir Numara fıkra kapsamına giren personelin bu bap ile tanıserpmek istihdam hakkından yararlanabilmesi içmağara; müracaat tarihi itibarıyla emeklilik veya yaşlılık aylığı almaya hak kazanamamış olması ve 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 6 ve 7 nci ast bentlerinde düzlük düz umumi şartları taşıması gereklidir.

(3) Bu durumdaki personelin, bu haktan yararlanabilmesi içmağara; iş akitlerinin amme tarafından feshedilmesi halinde kuruluşları kanalıyla, iş akitlerinin özel sektör tarafından feshedilmesi halinde ise kuruluşları kanalıyla yahut bizzat, halel tarihini müteakip 60 gün içerisinde Eklenmiş-1’birlikte düz düzlük formu çekmek suretiyle Özelleştirme Ä°daresi Başkanlığına başvurmaları gerekir.”

Share: