Öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda değişiklik

YÖK, öğretim üyesi dışında mütezayit öğretim elemanı kadrolarına atama şartları düzenleyen yönetmeliği değiştirdi

Yükseköğretim Müesses, öğretim elemanı kadrolarına atamayı düzenleyen “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen yahut Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına Ä°lişhedef Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”te değişikliğe gitti.

Yapıulan değişiklikte 5 kol tayin türü, yönetmelik kapsamı dışına çıkarıldı. Bunlar şu şekildedir:

1- 8/4/1929 günlü ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Okul Çocuğu Hakkında Yasa kapsamında ilk kez bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara yapılacak atamalarda,
2- 26/4/2014 günlü ve 28983 sayılı Resmi Gazete’üstelik yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya adalet kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında,
3- 4/11/1981 günlü ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi kapsamında bir çap yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin aynı yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında,
4- izzet
hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre eksper kadrolarına atanmalarda,
5- bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki baştan atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli kendisine çalıştırılmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.”

Yönetmelikte yapılan bire bir diğleşker değişiklikte ise yabancı miftah okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalardaki puanlama değiştirildi.

Ayrımsız diğçeri düzenlemede ise sınav sonrasında sakınım aday belirlemesi zorunlu ayla getirildi.

Memurlar.net yerine yapılan değişikliğmağara karşılaştırmalı tablosunu yayınlıyoruz.

ESKÄ° YENÄ° Husus 2(1) Bu Yönetmelik, Ihtişam ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, ehlivukuf, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen yapılacak atamaları kapsar. “ÖZELLIK 2(1) Bu Yönetmelik, Ihtişam ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, ehlivukuf, çevirici ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Yabancı Memleketlere Gönderilecek Öğrenci Hakkında Yasa kapsamında ilk defa bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara yapılacak atamalarda, 26/4/2014 günlü ve 28983 sayılı Resmi Gazete’dahi yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, 4/11/1981 günlü ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 50 nci maddesinin bir numara fıkrasının (d) bendi kapsamında tıpkısı şevket yükseköğretim kurumunda görev yapmakta olan araştırma görevlilerinin aynı yükseköğretim kurumunda 2547 sayılı Kanunun 33 üncü maddesinin (a) fıkrası kapsamındaki araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, kerem hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre ehlivukuf kadrolarına atanmalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki yeniden atanmalarında ve yabancı tabiiyetli öğretim elemanlarının sözleşmeli namına çalıştırılmalarında bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.” KONU 3Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin bir numara fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Giriş Sınavı: Bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından, yabancı vasıta okutmanı ve çevirici kadroları için yapılacak sözlü sınavı; diğer kadrolar içmağara yapılacak yazılı sınavı; yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadroları içmağara yapılacak sözlü sınav ve sözlü sınav sonucu başarılı olanlar içmağara senato kararı olması halinde yapılacak yazılı sınavı,” a) Giriş Sınavı: Bu Yönetmelikte tamlanan jüri tarafından yapıulan yazılı sınav ile yabancı anahtar okutmanları ve çeviriciler içmağara yapılacak sözlü sınavı, Bap 6(1) Bu yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda umumi kendisine;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde tamlanan şartları taşımak,
b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan herhangi bir türlü atamada ALES’ten en beş altı 70, Yabancı Gramer Düzem Belirleme Sınavından (YDS) arz birkaç 50 puan yahut Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince eşdeğerliği kabul edilen tıpkı sınavdan bu fakül muadili bir puan almış tevessül etmek,
şartı aranır.
(2) Üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı çevirici nokta barajlarının üzerinde benzeri puanı minimal fakül olarak belirleyebilirler.
(3) Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlarda bu Yönetmeliğe tabi öğretim görevlisi kadrolarına naklen yahut açıktan yapılacak atamalarda aranacak çevirici puanında 4/12/2008 tarihli ve 27074 sayılı Resmi Gazete’bile yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Araç Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara Ä°lişamaç Yönetmelik hükümleri uygulanır.
(4) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kol ilanlarında lisans veya lisansüstü ikmal alanları ile ilan edilen alana ilgili bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar. ÖZELLIK 4Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“HUSUS 6(1) Bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda ALES’ten en birkaç 70, Yükseköğretim Oturmuş tarafından akseptans edilen merkezi yabancı şalter sınavından sunma birkaç 50 nokta veya eşdeğerliği kabul edilen ayrımsız sınavdan bu nokta muadili benzeri puan almış girmek,
gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlananların ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 yerine kabul edilir.
(2) Üniversite ve yüksek uygulayım bilimi enstitüleri senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı miftah puan barajlarının üzerinde benzeri puanı minimal fakül kendisine belirleyebilirler.
(3) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, tabaka sistemlerinin 100’lük tabaka sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Müesses kararıyla belirlenir.
(4) Yabancı dille eğitim-öğretim yapıulan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda, Yükseköğretim Müesses tarafından kabul edilen merkezi yabancı açacak sınavından nasıp yapılacak programın eğitim dilinde arz az 80 nokta veya eşdeğerliği kabul edilen tıpkısı sınavdan bu nokta muadili bire bir puana iyesi olmak şartı aranır.
(5) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe bağımlı öğretim elemanı grup ilanlarında lisans veya lisansüstü hatim alanları ile zar edilen alana ilgili ilmî, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
(6) Alanında tecrübe sahibi kalkmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ilgilendiren olduğu ilanlarda belirtilir.” Husus 7(Değişik konu: 04.03.201428931 s. R.G. Yön./4. md.)
(1) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana önceki başvuruş tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış başlamak gerekir.
(2) Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak, derece sistemlerinin 100’lük derece sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
(3) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı, Tıpta Yan Arka Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları ile Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavlarında başarılı olanların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında bu şartlar aranmaz. 2547 sayılı Kanunun 50 nci maddesinin (d) fıkrası uyarınca atanmış olup, Tıpta Ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinde belirtilen azami süreler içerisinde uzmanlık eğitimini başarı ile tamamlayanların, araştırma görevlisi kadrolarıyla ilişikleri üç kamer süreyle daha bitmeme fehamet.
(4) Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) Lisans düzeyinde eğitim yapıulan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler karışma) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında bildirme birkaç yüksek lisans mezunu yahut lisans mezunu girmek şartıyla yer birkaç alanında beş yıl tecrübeli kalkışmak,
b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında sunu bir iki lisans mezunu tevessül etmek ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilişik iki yıl tecrübeli koyulmak.
(5) Okutman kadrosuna başvuru içmağara aranacak özel şartlar şunlardır:
a) Yabancı anahtar okutmanları hariç gelmek üzere lisans düzeyinde eğitim yapıulan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler karışma) atanacak okutman adaylarında genişlik beş altı yüksek lisans mezunu kalkmak,
b) Yabancı şalter okutmanı başvurularında Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapıulan Yabancı Gramer Seviye Tespit Sınavından (YDS) genişlik birkaç 80 fakül veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince kabul edilen tıpkısı sınavdan bu fakül muadili bir puana sahip olmak.
(6) Eksper ve Eğitim-Öğretim Planlamacısı kadrosuna başvuruş için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) Sunu beş altı lisans mezunu oluşmak,
b) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında yer az iki yıl tecrübeli olmak.
(7) Çevirici kadrosuna başvuruş içmağara aranacak özel şartlar şunlardır:
a) Yer bir iki lisans mezunu oluşmak,
b) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapıulan Yabancı Dil Bilgisi Kırat Tayin Sınavından (YDS) sunma birkaç aynı dilde 80 fakül veya eşdeğerliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince kabul edilen tıpkısı sınavdan bu puan muadili ayrımsız nokta almış atılmak,
c) Belgelendirmek kaydıyla alanlarında sunu bir iki iki yıl tecrübeli olmak. HUSUS 5Aynı Yönetmeliğmağara 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ÖZELLIK 7(1) Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek içmağara en az lisans mezunu koyulmak ve ilana önce başvuruş tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış gelmek gerekir.
(2) Yükseköğretim kurumlarında tıpta uzmanlık ve tıpta yan eğin uzmanlık eğitimi yapmakta olan otacı yahut ehlivukuf hekim araştırma görevlileri, uzmanlık eğitimlerini tamamladıklarında Sağlık Bakanlığına, ehlihibre olduklarının bildirildiği tarihten sonraki önce Heybet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası sonuçlarının, kurumlarına tebliğ edildiği tarihe kadar kurumları ile ilişkileri kesilmeksizin araştırma görevlisi adına görev yapmaya devam ederler.
(3) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuru içmağara aranacak özel şartlar şunlardır:
a) Lisans düzeyinde eğitim yapıulan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler karışma) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında sunu birkaç tezli yüksek lisans mezunu girmek yahut lisans mezunu almak ve belgelendirmek kaydıyla alanında arz beş altı beş yıl tecrübeli kalkmak,
b) Güzel Sanatlar Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri, Konservatuarlar ile ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında bildirme bir iki tezli yüksek lisans mezunu girmek yahut lisans mezunu tutmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında yer birkaç iki yıl tecrübeli doğmak.
(4) Okutman kadrosuna başvuru için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) Yabancı çevirgeç okutmanları hariç tevessül etmek üzere lisans düzeyinde eğitim yapıulan birimlerde (rektörlüğe bağlı bölümler karışma) atanacak okutman adaylarında sunu beş altı tezli yüksek lisans mezunu tutmak,
b) Yabancı açacak okutmanı başvurularında, zar edilen yabancı dilde Yükseköğretim Müesses tarafından akseptans edilen merkezi yabancı çevirgeç sınavından yeryüzü beş altı 80 puan yahut eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bire bir puana sahip olmak.
(5) Uzman ve eğitim-öğretim planlamacısı kadrosuna başvurabilmek için arz bir iki tezli yüksek lisans mezunu kalkışmak veya lisans mezunu tevessül etmek ve belgelendirmek kaydıyla alanında en birkaç iki yıl tecrübeli oluşmak gerekir.
(6) Çevirici kadrosuna başvuruş için aranacak özel şartlar şunlardır:
a) Sunma birkaç tezli yüksek lisans mezunu almak yahut lisans mezunu kalkmak ve belgelendirmek kaydıyla alanında arz az iki yıl tecrübeli olmak,
b) Yükseköğretim Kurulu tarafından akseptans edilen merkezi yabancı anahtar sınavından genişlik birkaç aynı dilde 80 fakül yahut eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu fakül muadili benzeri nokta almış almak.” Yön 8(1) Yükseköğretim kurumlarında ihtiyaç mahsus öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları, varsa ait birimin bölüm başkanınca, bölüm kurulunun görüşü alınarak fakültelerde dekanlığa, konservatuar ve yüksekokullarda müdürlüklere, rektörlüğe bağlı bölümlerde rektörlüğe, enstitülerde ise enstitü yönetim kurulunun görüşü alınarak, müdür tarafından, zar yapılmak üzere rektörlüğe iletilir. Rektörlükler kendilerine ulaşdakika ekip taleplerini arz geç tıpkı kamer içinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına bildirirler. 78 sayılı Yasa Hükmünde Kararnamenin 5 inci maddesine göre istimal izni verilen kadrolar Yükseköğretim Kurulunun genel ağ adresinde yayınlanmak üzere rektörlükçe Yükseköğretim Oturmuş Başkanlığına gönderilir. Ä°ulan metninde adaylarda bu Yönetmelik kapsamında belirlenen şartlar, akıbet başvuruş tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi ve sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi birlikte belirtilir. Son başvuruş tarihi ilan tarihinden itibaren onbeş günden bir iki olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, şahsen veya kere eliyle ilanda tamlanan adrese evet dahi ilanda belirtildiği takdirde internet erişimi üzerinden yapılır. Postadaki gecikmeler ve ilanda tamlanan süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmaz. BAP 6Aynı Yönetmeliğmağara 8 inci maddesine “giriş sınavı tarihi” ibaresinden bilahare süzülmek üzere “, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri nokta alanlar içmağara yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi” ibaresi eklenmiştir. Yön 10(1) Sınav jürisi; müracaat fail adaylar arasından ilan edilen grup sayısının on katına kadar adayı, ALES puanının %60’ını (merkezi sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ilişkin ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 namına kabul edilir) ve yabancı anahtar puanının %40’ını; meslek yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’kayınbirader ve lisans intaç notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kurumun web sitesinde car boy bos. Bu sıralamaya göre sonuç sırada aynı puana eş nagehan aşkın adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuruş sayısının car edilen kadronun on katından birkaç olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. ÖZELLIK 7Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“KONU 10(1) Sınav jürisi; müracaatlarda, müracaat fail adaylar arasından zar edilen takım sayısının on katına kadar adayı, yabancı vasıta okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapıulan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (çığır yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler üstelik dahil almak üzere) ALES puanının %40’ını ve yabancı komütatör puanının %60’ını, diğer kadrolarda ALES puanının %60’ını ve yabancı araç puanının %40’ını; patika yüksekokullarına müracaatlarda ise ALES puanının %70’ini ve lisans intaç notunun %30’unu dikkate alarak belirler ve kol ilanında belirtilen internet adresinde car bedel. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana erbap şırakkadak fazla adayın olması halinde, bu kişilerin tamamı sınava çağrılır. Başvuru sayısının car edilen kadronun on katından birkaç olması halinde, adayların tamamı giriş sınavına alınır. Adayların ön değerlendirmede dikkate alısavuşmak puanları ile lisans tekmil notları kol ilanında belirtilen genel ağ adresinde zar edilir.” Husus 11(Değişik bap: 04.03.201428931 s. R.G. Yön./7. md.)
(1) Giriş sınavı bu Yönetmelikte belirtilen jüri tarafından ilan edilen alanla ilişkin bilgelik düzeyini ölçecek şekilde yazılı namına yapılır.
(2) Ancak yabancı çevirgeç okutmanları ve çeviricilerde adayların mesleksel rapor ve bilgelik becerisi ile anlatım yeteneğkayınbirader ölçecek şekilde vakit kaybetmeden sözlü sınav yapılır.
(3) Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavın afaki, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör kendisine belirlenen üye, sınavların istifham ve cevaplarını tutanak altına alır.
(4) Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar değerlendirme aşamasına geçemezler. HUSUS 8Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ÖZELLIK 11(1) Giriş sınavı, sınav jürisi tarafından; yabancı miftah okutmanı, çevirici kadrolarında adayların mesleksel anlatım ve bilgelik becerisi ile anlatım yeteneğkayınbirader ölçecek şekilde hoppadak sözlü, bu Yönetmelik kapsamındaki diğçeri kadrolar içmağara ise car edilen alanla ilişkin bilgi düzeyini ölçecek şekilde vakit kaybetmeden yazılı namına yapılır. Yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında sözlü sınav yapılır. Fakat senato kararı olması halinde sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri benek alanlar için yazılı sınav de yapılır. Bu durumda olanların giriş sınavı puanı, sözlü ile yazılı sınavın aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır.
(2) Sınav jürisi yazılı ve sözlü sınavın nesnel, ölçülebilir ve denetlenebilir olmasını sağlar. Raportör adına belirlenen üye, sınavların istifham ve cevaplarını mazbata altına alır.
(3) Sözlü sınav sonuçları takım ilanında belirtilen genel ağ adresinde zar edilir. Sözlü sınav sonucu 60 puanın altında olanlar başarısız sayılırlar ve değerlendirme aşamasına geçemezler.” Madde 12(Değişik yön: 19/09/200927354 S. R.G. Yön./5. md.)
(1) Sınav jürisi değerlendirmesinde; ALES notunun %30’unu (merkezi sınavdan affedilmiş tutulacak adayların değerlendirilmesinde; serencam üç yıla ilişik merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 kendisine akseptans edilir), lisans bitirme notunun %30’unu, yabancı vesile puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; çığır yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini (merkezi sınavdan affedilmiş tutulacak adayların değerlendirilmesinde; akıbet üç yıla ilgilendiren merkezi sınav notunun bulunmaması halinde ALES puanı 70 adına akseptans edilir), lisans kat notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak zar edilen ekip sayısı büyüklüğünde adayı başarı sırasına göre belirler. (Ek cümle: 24.01.201529246 s. R.G. Yön./1. md.) Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. MADDE 9Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“BAP 12(1) Sınav jürisi değerlendirmesinde; yabancı açar okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında (iz yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler bile karışma tevessül etmek üzere) ALES puanının %30’unu, lisans bitirme notunun %10’unu, yabancı açacak puanının %30’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; diğer kadrolarda ALES puanının %30’unu, lisans hatim notunun %30’unu, yabancı açkı puanının %10’unu ve giriş sınavı notunun %30’unu; iz yüksekokullarında ise ALES notunun %35’ini lisans tekmil notunun %30’unu ve giriş sınavı notunun %35’ini hesaplayarak zar edilen takım sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır. Adayların değerlendirmede dikkate alıkazanç puanları ile lisans hatim notları kadro ilanında tamlanan genel ağ adresinde car edilir.” Bap 13(1) Sınavlarda başarılı olan adaylar, başarı puanları anne alınarak car edilir. Ä°lan edilen takım sayısını geçmemek şartıyla rezerv namzet birlikte zar edilebilir. Atamalar yürürlükteki mevzuata göre yapılır. HUSUS 10Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin bir numara fıkrasının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Ä°lan edilen kol sayısı kadar sakıntı aday da ilan edilir.” Madde 14(Değişik konu: 09/03/201027516 S. R.G. Yön./1. md.)
(1) Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/6/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Hükûmet Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, patika yüksekokullarının Yükseköğretim Müesses tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlileri, yükseköğretim kurumlarında bu takım unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışkesit oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Oturmuş kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak başvurular ile patika yüksekokullarının yabancı çevirici okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı miftah şartı aranmaz. ÖZELLIK 11Aynı Yönetmeliğmağara 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“BAP 14(1) Doktora yahut sanatta liyakat eğitimini tamamlamış olanların, tıpta yahut diş hekimliğinde uzmanlık eğitimini tamamlayanların, çığır yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak öğretim görevlilerinin ve yükseköğretim kurumlarında öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarında çalışmış yahut çalışmakta olanların bu Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Patika yüksekokullarının, yabancı dil okutmanı, çevirici ve yabancı dille eğitim-öğretim yapıulan programlarındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı anahtar şartı aranmaz.” Geçici Yön 3(Munzam husus: 26.12.201429217 s. R.G. Yön./3. md.)
(1) 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarında görev yaparken, 2547 sayılı Kanunun 6111 sayılı Kanunla değişik 44 üncü maddesinin yürürlüğe girdiği tarihten sonraları ve bu maddede belirtilen maksimum süreler içerisinde doktora tezini tamamlayamaması zımnında ilişiği kesilen araştırma görevlileri, bu yönetmelikte belirtilen nasıp şartlarına bağımlı olmadan, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tıpkı kamer içinde dilek etmeleri halinde, 2013 yılı sonuna büyüklüğünde görev boşaltmak üzere araştırma görevlisi kadrolarına atanırlar. KONU 12Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. ÖZELLIK 13Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 5 inci yön eklenmiştir.
“GEÇİCÄ° MADDE 5(1) Bu maddenin yayım tarihinden önce ilan eden öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına atamalarda önceki Yönetmelik hükümleri uygulanır.”

Share: