657/4B’li personelin emekliliği bittabi peki?

4B’li personel tekaüt olduğunda ödence alır mı? Alırsa tazminatı zahir hesaplanır?

4 ( B ) li kendisine istihdam edilen personel, 657 sayılı Celal Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin ( B ) bendi kapsamında kontratlı namına etkin personel olmaktadır.

Bu kapsamda çalışanlar işçi sayılmayan kamu görevlileridir. Yani yapmış olduklar işlemler umumi olarak görevli statüsünde olanlarla tıpkısı olmaktadır. İşçi sayılmamakla alay malay emeklilik primleri işçi statüsünde Içtimai Güvenlik Kurumuna gönderilmektedir. Yani emeklilikleri iştirakçi statüsünde muamelat gören mütekait aylığı hesaplama sistemi içerisindedir.

Tekaüt aylığı hesaplanma sistemi işçilerle benzeri olmakla birlikte, görevlerinden ayrıldıklarında zor olduklarında işçiler üzere aldıkları görev ücretleri üzerinden bayrılık tazminatı almamakta, bunlara hareket sonu tazminatı adı altında ödeme yapılmaktadır. İş sonu tazminatı tutarının belirlenmesinde de emsali ululuk memuruna ödenecek olan zor ikramiyesi tutarı asıl alınmaktadır.

4 ( B ) li personel çalıştarılmasına ilgilendiren Esasların 7 nci maddesi hükmü gereği;

-5510 dar Içtimai Sigortalar ve Genel Keyif Sigortası Kanunu mucibince sürekli tamlık hareket göremezlik geliri, malüllük yahut yaşlılık aylığı bağlanması veya toptan ifa yapılması zımnında bakım sözleşmesi sona erenlere görev yapmakta olduğu hesap unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri bakım sınıfındaki bir veya benzeri grup unvanı esas alınarak hizmet yılı ve tahsil durumu ayrımsız olan emsali personele 5434 mahdut Türkiye Cumhuriyeti Mütekait Sandığı Kanunu hükümlerine bakarak bir bakım yılı amacıyla ödenecek maksimal emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek için kurumunda, çalışılan gelişigüzel parçalanmamış hizmet yılı üzere ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılı maaş brüt ücret tutarında aksiyon sonu tazminatı ödenmektedir.

Memurlara ödenen emekli ikramiyesinden değişik yerine dahi tıpkı yıldan mütezayit süreler için de, tüm yıl amacıyla hesaplanan miktardan o süreye hamiş eden hacim kadar ifa yapılmaktadır.

Yani, diyelim 4 ( B ) kapsamında sözleşmeli çalışan ve mühendislik görevini eden tıpkısı kişi 30 sene çalışmış olsun ve tekaüt olmak için görevinden ayrılsın. Bu kişiye mütekait aylığı işçi statüsünde prime anne kazançları üzerinden hesaplanarak yapılacak,

FAKAT, bu kişiye gelişim sonu tazminatı yerine benzeri hizmet yılı üzerinden çalışmış tıpkısı mühendisin işyar statüsünde tekaüt olması halinde alacağı zor ikramiyesi tutarı büyüklüğünde bu kişiye hisse senedi sonu tazminatı adı altında ifa yapılacaktır.

Yani, vazifeli statüsünde mühendisin bugün amacıyla emekli olması halinde 30 sene hizmetine karşılık alacağı mütekait ikramiyesi ¼ + 3600 ilişik araz, taban aylığı, bayrılık aylığı, emeklilik tazminatı, memur mahiye katsayısı gibi unsurlar uygulanmak aracılığıyla hesaplama yapıldığında 153486 TL. emekli ikramiyesi nazir tutarı esas alınarak sözleşmeli personel İŞ SONU TAZMİNATI alacaktır.

Hem mütekait ikramiyesi, hem tekaüt ikramiyesi temel alınarak ödenen hisse senedi sonu tazminatı hesaplama sistemi ve ortaya sâdır tutar açısından iştirakçi statüsündekilere ödenen kıdem tazminatı karşısında dezavantajlı olmaktadır.

4 ( B ) li kontratlı personel yalnız hisse senedi sonu tazminatı hesabı ayırmak üzere https://www.memurlar.net/hesaplama/tekaüt-maas/ adresimizi ziyaret edebilir. Şayet kamer küsuratları var ise hesaplama sonucu çıkan miktar üzerinden büyüklük düzenlemek kanalıyla kamer küsuratlarına ödenecek hareket sonu ödence tutarını bile bulanabilirler.

Share: