6 başlıkta, sülale hekimi ve ocak sağlık çalışanlarının izinleri

Uygulamada yaşanan sorunlardan dolayı familya hekimleri ve ev sağlığı çalışanlarının yıllık izinleri kanunla düzenleniyor. Kanun teklif, 15 Kasım 2018 tarihli TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Pratikte yaşanan sorunlardan dolayı aile hekimleri ve eş sağlığı çalışanlarının yıllık izinleri kanunla düzenleniyor.

16 Kasım itibariyle, sözkonusu düzenleme TBMM Umumi Kurulunda kabul edildi. Düzenleme, Resmi Gazetede yayımlanınca yürürlüğe girecek.

Düzenlemeye göre;

1- Sülale hekimleri ve ev sağlığı çalışanlarının yıllık izinleri yıl içinde çalışıulan süre ile orantılı kalkışmak ve ait olduğu sözleşme döneminde kullanılmak üzere otuz gündür.

2- Beş gün kurultay ve seminer izni verilebilir.

3- Yıllık izin bitiminden bilahare mazeretleri zımnında beş gün yönetsel müsaade verilebilir.

4- Izdivaç, ölüm, doğum ve emzirme hallerinde, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personele ilişhedef müsaade hükümleri uygulanır. (Sözleşmeli personele isteği üzerine; eşinin doğum yapması halinde on gün, kendisinin yahut çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin yahut eşinin asıl, ata ve kardeşinin ölümü halinde ve herhangi bir olay içmağara yedi gün ücretli kulp izni verilir. Sözleşmeli personele, çocuğunu emzirmesi için ücretli doğum izni süresinin bitim tarihinden itibaren önce altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde birbuçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.)

5- Hastalık durumunda, bir mali yılda yer çok 10 günlük dönemler halinde toplam 40 güne büyüklüğünde hekimin akla yatkın görmesiyle hastalık izni verilebilir. Ayrımsız defada on günü aşdakika hastalık izni fakat sağlık kurulu raporu ile verilebilir.

6- Sözleşmeli eş hekimi iken eş hekimliği uzmanlık eğitimi almakta olanlar, bu eğitimleri kapsamındaki hastane rotasyonu süresince mezun sayılır.

5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 3 üncü maddesine eklenen bakir fıkranın kül metni şu şekilde:

“Ev hekimleri ferden yahut müştereken personel çalıştırabilir ve işveren türlü. Sülale hekimleri ve eş sağlığı çalışanlarının yıllık izinleri yıl içinde çalışılan süre ile orantılı almak ve ait olduğu sözleşme döneminde kullanılmak üzere otuz gündür. Ayrıca beş gün kurultay ve seminer izni ile yıllık müsaade bitiminden sonradan mazeretleri nedeniyle beş gün yönetsel müsaade verilebilir. Evlenme, ölüm, doğum ve emzirme hallerinde, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamındaki sözleşmeli personele ilişgaraz cevaz hükümleri uygulanır. Hastalık durumunda, aynı mali yılda bildirme çok on günlük dönemler halinde bütün kırk güne büyüklüğünde hekimin akla yatkın görmesiyle hastalık izni verilebilir. Ayrımsız defada on günü aşzaman hastalık izni ancak sağlık müesses raporu ile verilebilir. Sözleşmeli aile hekimi iken ev hekimliği uzmanlık eğitimi almakta olanlar, bu eğitimleri kapsamındaki şifahane rotasyonu süresince izinli sayılır.”

Share: