5393’e bağımlı kontratlı personelin kulp izinleri

5393 sayılı Kanunda düz kayran buyruk uyarınca, 5393’e tabi sözleşmeliler karşı ilk 5393 basit Kanun, hüküm bulunmaması halinde ise 4/B sözleşmeli personel esaslarında meydan kayran hükümlerin uygulanması gerekmektedir.

5393 dar Kanunda meydan kayran egemenlik layıkıyla, 5393’e tabi sözleşmeliler için önce 5393 az Yasa, hâkimiyet bulunmaması halinde ise 4/B sözleşmeli personel esaslarında kayran düzlük hükümlerin uygulanması gerekmektedir.

ISTIFHAM: Merhabalar, 5393/49 Kanuna bağımlı yerine Büyükşehir Belediyesinde Kontratlı Personel olarak çalışmaktayım. Kontratlı Personelin kulp izinlerinde yapılan eskimemiş düzenlemeden 5393/49 Kanuna bağımlı yerine çalışan sözleşmeli personeller de faydalanabilecekler mi ?

Bu konula ilişik aynı izah yaparsanız memnun olurum.Şimdiden teşekkür porte, bol icraat dilerim.

KARŞILIK: 5393 Sınırlanmış Uray Kanunu’nun “Düzgü grup ve personel istihdamı” başlıklı 49. maddesinin 3.,4. ve 5. fıkraları aşağıdaki şekildedir.

“Şehremaneti ve sadık kuruluşlarında, norm kadroya uygun namına belde, sağlık, veterinerlik, beceri, hususiyet, iktisat, enformatik ve bildirişim, planlama, araştırı ve geliştirme, yetişek ve müşavirlik alanlarında avukat, mimar, mühendis, kent ve toprak plancısı, çözümleyici ve programcı, tabip, ehlivukuf hekim, nine, bacı, baytar, kimyager, teknik adam ve uygulayımcı kabilinden uzman ve beceri personel almanak sözleşme ile çalıştırılabilir. Sözleşmeli personel eliyle planlı hizmetlere ilişkin abes kadrolara antrparantez tayin yapılamaz. Bu personelin, yürütecekleri hizmetler üzere ihdas edilmiş takım unvanının gerektirdiği nitelikleri taşımaları şarttır. Bu hikâyecik uyarınca sözleşmeli kendisine istihdam edileceklere ödenecek açık ecir, bahis konusu takım unvanı amacıyla birinci derecenin birinci kademesi esas uyarlanmak yoluyla 657 dar Ihtişam Memurları Kanununa bakarak tespit edilecek rastgele soy ödemeler toplamının kesin tutarının yüzdelik 25 fazlasını geçmemek üzere belediye meclisi kararıyla belirlenir. Genel hükümlere bakarak birinci dereceden takım ihdas edilemeyen grup unvanları için ise o kol unvanından ihdası yapılmış genişlik faziletkâr kol derecesinin birinci kademesi anne alınır ve yapılacak ödemenin maksimal tutarı yukarıda tamlanan usüle göre tayin olunur. Bu fıkra hükümlerine göre çalıştırılacak personel amacıyla İçişleri Bakanlığı unvanlar itibarıyla sınırlama getirebilir.

Avukat, mimar, mühendis (yapım mühendisi ve harita mühendisi olmak kaydıyla) ve baytar kadrosu sıfır yahut işlerin azlığı dolayısıyla bu unvanlarda kadrolu personel istihdamına gerekseme duyulmayan belediyelerde, bu hizmetlerin yürütülmesi için, haftanın evet dahi ayın sınırlı dolaşma yahut saatlerinde bölümsel zamanlı namına itilaf ile personel çalıştırılabilir. Kısmi zamanlı kendisine çalıştırılacak personel sayısı yukarıda tamlanan herhangi bir şan üzere ansız fazla olmaz ve bunlarla yapılacak itilaf süresi takvim yılını aşamaz. Bunlara ödenecek kemiksiz ecir, benzeri unvanlı kadroların birinci derecesinin bir numara kademesi için yapılması gereken bilcümle ödemeler toplamının kesin tutarının yarısını geçmemek ve çalıştırılacak süre ile uygun tevessül etmek için şehremaneti meclisi kararı ile tayin edilir. Bu hikâyecik uyarınca sözleşmeli personel olarak çalıştırılanlar amacıyla hareket sonu tazminatı ödenmez ve başıboşluk sigortası primi yatırılmaz. Bunlardan yaptıkları ayrıksı işler cihetiyle gelişigüzel sosyal asayiş kurumuna bağımlı olanlar amacıyla sosyal sigorta ve genel esenlik sigortası primi yatırılmaz ve benzeri gönül anide aşkın şehremaneti veya ilişkin kuruluşta çalıştırılamaz.

Üçüncü ve dördüncü fıkra hükümleri gereğince çalıştırılacak personele seçme ne kişi altında olursa olsun inikat ücreti dışında seçme ödeme yapılmaz ve sevap mahiyetinde ayni ya da nakdi menfaat realizasyon edilmez. Bu personel hakkında bu Kanunla düzenlenmeyen hususlarda ara sınav şartı aranmaksızın 657 az Çap Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına bakarak istihdam edilenler hakkındaki ahkâm uygulanır. Bu personele ait kavil örnekleri sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 bölüm zarfında İçişleri Bakanlığına gönderilir. Dördüncü fıkrada aziz unvanlara ilişik hizmetler dışında var olmak ve o bakım için ihdas edilmiş ekip rastlanmamak kaydıyla, İçişleri Bakanlığınca üçüncü köşe yazısı çerçevesinde sözleşmeli personel istihdamı uygun görülmüş olan grup unvanlarına ilgili görevlerde, 657 çevrilmiş Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre özellikle kısmi devamlı adına sözleşmeli personel çalıştırılabilir.”

SON VE DEĞERLENDİRME

Ululuk Personel Başkanlığının 24/10/2007 günlü ve 17488 az görüşünde da belirtildiği amacıyla 5393 mahdut Kanunun 49 uncu maddesi kontratlı personel istihdamını belirlemek, ecir tavanını belirlemek ve atanacak kontratlı personelin nitelikleri ile tıpkısı unvanda istihdam edilen personelin niteliklerinde benzerlik hatırlamak üzere düzenlenmiştir.

bahis konusu sözleşmeli personel 657 sınırlanmış Cesamet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi ile ilişkilendirilmiştir. Bir ayrıksı deyişle bu personel karşı öncelikle 5393 mahdut Yasa hükümleri uygulanacak eğer bir fasıla var ise 657 basit Heybet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesine başvurulacaktır.

5393 dar Kanunda sevap tavanı gibi konularda hüküm bulunmakla gelişigüzel bahane izinleri ile ait bir egemenlik bulunmadığından 5393 basit Kanunun 49. maddesine göre istihdam edilen personel üzerine 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 basit Kabine Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”de belirlenen vesile izinleri uygulanacaktır.

Bu durumda 657 mahdut Şevket Memurları Kanunu’nun 4/B hükümlerine bakarak istihdam edilen kontratlı personelin yararlandığı bahane iznine ilişik haklardan 5393 basit Kanunun 49. maddesine bakarak istihdam edilen sözleşmeli personelde yararlanacaktır.

Share: