50/d’li ÖYP’liler, Güvenlik soruşturması sonucuna göre yeniden atanabilecek !

Olağanüstü Nakız KHK’sı ile ayrımsız yılı aşkın süredir güvenceleri ellerinden alısavuşmak ÖYP Araştırma Görevlilerinin mağduriyetleri yeniden yapıulan yasalı düzenleme ile giderildi. İşte detaylar…

Bilindiği üzere, 01 Eylül 2016 tarihli Resmi Gazete’birlikte yayımlanan 674 sayılı Yasa Hükmünde Kararname ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen ek 30 uncu bap ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında atanan araştırma görevlilerinin statüleri aynı kanunun 50/d statüsüne dönüştürülmüş oldu.

Oldukça tepkilere etken olan bu konu birçok mağduriyetler yarattı. Doktorası bittikten sonra ilişiği kesilenler evet üstelik üniversiteleri tarafından yeniden 33/a statüsüne atanamayanların kadroları ayrımsız günde ellerinden alınmış oldu.

Fakat, yanlış hesaptan biraz geç de olsa dönüldü ve TBMM’de er bezi yasaya eklenen geçici tıpkısı husus ile kişilere yeniden kol güvencelerini almanın önü açıldı.

Bu kapsamda; 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’bile yayımlanan 7143 sayılı “Vergi ve Diğçeri Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un 15 inci maddesi ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen geçici 78 nci maddede; “Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 33 üncü maddenin (a) fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup statüleri 50 nci maddenin bir numara fıkrasının (d) bendinde tamlanan statüye dönüştürülmüş sayılan ve ilişik 30 uncu bap uyarınca 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre baştan ataması yapılmayanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte;

a) Başarısızlık ile Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamama veya terör örgütlerine yahut Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar sunulan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti yahut iltisakı veya bunlarla irtibatı olmaları dolayısıyla araştırma görevlisi kadrosuyla ilişiği kesilenler hariç doğmak üzere, Mehabet yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında sıfır fakat doktora yahut sanatta yeterlik eğitimini tamamlayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren aynı ay içerisinde,

b) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında lisansüstü eğitimine devam eden araştırma görevlilerinin maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren tıpkı ay içerisinde, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumuna müracaat etmeleri halinde 657 sayılı Şevket Memurları Kanununun 48 inci maddesinde tamlanan genel şartları taşımaları kaydıyla ait üniversite tarafından 33 üncü maddenin (a) fıkrası kapsamında yeniden atamaları yapılır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında eğitimlerini bitiren araştırma görevlileri ihtiyaç halinde başka üniversitelerde birlikte görevlendirilir. Görevlendirmeden itibaren üç kamer içerisinde görevine başlamayanlar müstafi sayılır.” hükmü eklenmiştir.

Eklenen bu hüküm çerçevesinde;

1- Başarısızlık, lisansüstü eğitimi süresinde tamamlayamayanlar ile FETÖ/PDY irtibatı cihetiyle ilişiği kesilenler hariç görünmek üzere, doktorasını tamamlayarak ilişiği kesilenler ile halihazırda 50-d statüsünde lisansüstü eğitimlerine devam edenler bu haktan yararlanabilecekler.

2- Kanunun yürürlüğe girdiği 18 Mayıs 2018 tarihinden itibaren ilişiği kesilenlerde karışma tutmak üzere ÖYP’liler kadrolarının bulunduğu yükseköğretim kurumlarına yazılı müracaatlarını yapacaklar.

3- Müracaatta bulunan kişiler öncelikle üniversiteleri tarafından tevakkuf ettikleri illere yapılacak talepler sonucunda güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına tabi tutulacaktır.

4- Ä°lgili güven birimlerinden gelecek sonuçlara göre durumları akla yatkın görülenler üniversiteler tarafından 2547 sayılı Kanunun 33/a statüsüne göre atamaları baştan yapılacaktır.

Share: