4/C kararnamesi yayımlandı, işte eskimemiş tebeddülat

TEKEL işçileri ile yapılan görüşmeler nedeniyle, 4/C’linin erkek haklarında kısmi ıslah olacağı basına yansımıştı. İlgili Hükûmet Kararı, zaman (4 Şubat) yayınlanmıştır. Yayımlanan kararname; hem cevaz, hem ifade süresi, hem sendikal adalet, hem ücretler hem dahi aksiyon sonu tazminatı üzerine olumlu düzenlemeler içermektedir. Detaylar üzere başlığa tıklayınız.

1- Aynı yılda çalışma süresi 10 aydan 11 ayak tabanı çıkarıldı

2- 4/C’li doğmak isteyen personelin 30 günce süre zarfında başvurması istenildi.

3-Sakat ve yıpranmamış maaşlar şu şekilde olmuştur.

Eski Mahiye= Emare*aylık katsayısı Eskimemiş Aylık=Belirti*maaş katsayısı (1/1/2010’dan flört etmek üzere) Yükseköğrenim 19.000 *0,057383=1.090 TL 21.250 *0,057383=1.220 TL Ortaöğretim ve dengi okul 17.000 *0,057383= 975 TL 19.275 *0,057383=1.106 TL İlköğrenim 15.000 *0,057383=860 TL 17.275 *0,057383=991 TL AYAR: Yukarıda vadi sunulan maaşlar brüt olup, bu miktardan prim ve ıstampa vergisi kesintisi yapılacaktır.

4- Mahiye ödeme tarihi değişti. Daha önceki “Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14’ünde yapılır.” şeklindeki düzenlemede vadi kayran dönme, 15’inde olmuştur.

5- Himmet saatleri antetli özellik düzlük düz “Ancak, eğreti personel kendisine sunulan görevleri himmet saatlerine sadık kalmaksızın intaç etmek zorundadır. Bu himmet karşılığında temas katma ücret ödenmez.” hükmü bap metninde düzlük almamıştır. İlgili başlık yalnız “Geçici personelin mücahede saat ve sürelerinin belirlenmesinde, çalıştıkları kurumdaki Ululuk memurları üzere belirleme edilen faaliyet saat ve süreleri uygulanır.” cümlesinden oluşmuştur.

6- İş sonu tazminatı adı altında kullanılmamış aynı adalet getirilmiştir. İlgili hüküm için esasların 7. maddesine bakınız. (Tıklayın)

7- Yıllık müsaade sayısı arttrılmıştır. Elan evvel ayda bire bir dönme olan şeklindeki aranjman ‘ayda 2 dönüş ücretli müsaade’ yerine düzenlenmiştir.

8- Çor raporu baştan düzenlendi. Daha evvel

“Sene süresince hekim raporu ile kanıtlanan hastalıklar için çalıştıkları her 4 ay için 2 günü geçmemek için ücretli çor izni verilir. Rapor süresinin 2 günü aşması hâlinde aşan hane üzere ecir ödenmez”

şeklinde düzemlenmiş olan çor izni

“Geçici personele, biçimsel doktor raporu ile kanıtlanan emraz için yılda 30 haset geçmemek için ücretli çor izni verilebilir. Hastalık cihetiyle Içtimai Asayiş Kurumunca ödenen geçici iş göremezlik ödeneği ile gelişim kazası veya patika hastalığı sonucu bağlanan sürekli hisse senedi göremezlik geliri ilgilinin ücretinden düşülür.”

şeklinde değiştirilmiştir.

9- “Arızi personel öncelikle en son çalıştıkları illerde, bu illerde istihdamlarının kabil olmaması hâlinde başka illerde istihdam edilir.” şeklinde ayrımsız özellik esaslara yazılmıştır. Kararname ekinde üniversitelere 4.500 kontenjan mevdu olup, bu sayının üniversitelere dağılımını Büyüklük Personel Başkanlığı yapacaktır. Üniversiteler ve kontenjan verilen sair kurumlar göz öüne alındığında INHISAR işçileri umumi kendisine ikamet ettikleri illerde çalıştırılacaktır.

Share: