4/C düzenlemesi, kimleri kapsıyor?

Özelleştirme nedeniyle işsiz kalanlara dair kullanılmamış düzenleme kimleri kapsıyor?

Kabine, 25 Ağustos 2015 tarihi itibariyle, özelleştirme zımnında atıl kalanların 4/C’li adına atanmalarını öngören kararnamede değişikliğe gitti.

Hükûmet Kararı sonrası, İlgili Kararname maddesinin son zifos şu şekilde olmuştur

Madde 2(1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 az Özelleştirme Uygulamaları Için Kanun çerçevesinde özelleştirilmek amacıyla özelleştirme programına alınan kuruluşlarda (iştirakler hariç) istihdam azaltımına gidilmesi yahut bu kuruluşların kamu tüzel kişiliğinin sona ermesi, devredilmesi, küçültülmesi, faaliyetlerinin durdurulması, kapatılması, arıtma edilmesi halinde veya farklı sebeplerle bu kuruluşlarda programa alınma tarihi bakımından İş Kanunu hükümlerine bağımlı daimi veya eğreti işçi statüsünde istihdam edilen ve 4046 mahdut Kanunun ayrı ayrı 22 nci maddesine göre aktarım hakkı sıfır personelden iş sözleşmesi özelleştirme tarihinden önceki kamu tarafından yahut özelleştirme tarihinden sonraları (2 yıl süresince) özel sektör yoluyla; kıdem tazminatına türe kazanacak şekilde sona erdirilenler 657 çevrilmiş Kanunun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasının ikinci paragrafı kapsamında kamu gelgel ve kuruluşlarında istihdam edilirler. Programa alınma tarihinden sonra özelleştirme programındaki kuruluşlarda istihdam edilmeye başlanılan personel bu esaslardan yararlanamaz.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren personelin bu madde ile tanınan istihdam hakkından yararlanabilmesi amacıyla; başvurma tarihi itibarıyla tekaütlük veya ihtiyarlık aylığı almaya türe kazanamamış olması ve 657 az Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin 1, 4, 6 ve 7 nci alt bentlerinde yer düz genel şartları taşıması gereklidir.

(3) Bu durumdaki personelin, bu haktan yararlanabilmesi amacıyla; gelişim akitlerinin amme aracılığıyla feshedilmesi halinde kuruluşları tarafından, aksiyon akitlerinin hür teşebbüs marifetiyle feshedilmesi halinde ise kuruluşları tarafından yahut bizzat, (nakız tarihini müteakip 60 zaman içerisinde) Ilişik-1’de yer düzlük formu kaldırmak kanalıyla Özelleştirme İdaresi Başkanlığına başvurmaları gerekir.

(4) Özelleştirme İdaresi Başkanlığı bu yön kapsamında yapılacak müracaatları değerlendirerek adalet sahibi olduğu tespit edilenleri Ocak, Nisan, Orak Ayı ve Teşrinievvel aylarında ve değme devir üzere tek liste halinde Eklenmiş-II’da düzlük kayran formu buyurmak kanalıyla yazılmış ve manyetik ortamda Cesamet Personel Başkanlığına derk ettirir.

(5) Bu kapsamda bildirilen personelin, 8/6/1984 günlü ve 217 çevrilmiş Celal Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Üzerine Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinin (a), (b) ve (e) bentlerinde aziz kamu çekicilik ve kuruluşları ile toplumsal düzenlilik kurumlarında eğreti personel statüsünde istihdamına ilgili atama teklifleri Çap Personel Başkanlığı tarafından yapılır. bahis konusu Başkanlıkça yapılan tayin tekliflerinde, ekte yer kayran kontenjanlar çerçevesinde tespit edilen eğreti personel pozisyonları göz uğrunda bulundurulur.

Yapılan fark kimleri kapsıyor:

1- Yapılan aranjman, 4/C’li yerine istihdam edilme hakı maruf, “özelleştirilen amme kurumundaki iştirakçi statüsündeki personeli” kapsamaktadır.

2- Elan evvel yemeden içmeden 2 almanak müddet içerisinde iş sözleşmesi özel sektör aracılığıyla fashedilen işçi, 4/C’li olabiliyordu. Yeniden 4/C’li olarak atanabilmek üzere aksiyon akdinin feshinden itibaren 6 ay içinde başvurmak gerekiyordu. bakanlar kurulu hem 2 sene hem de 6 ay şartını bozma etmiştir.

3- Fakat, esasların eğreti 1. maddesinde “(1) Bu Esasların 2 nci maddesinde getirilen istihdam hakkından bu Esasların yayımı tarihinden önceki özelleştirilen kuruluşlarda çalışmakta iken 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sınırlanmış Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Esaslar çerçevesinde başvuru yapmayan yahut müracaat yapıp nasıp teklifleri yapılanlardan, göreve başlamayan, çekilme eden, seçme nedenle bakım sözleşmesi sona erdirilenler, bu Esaslar çerçevesinde müracaat ika hakkına cemaat değillerdir.” hükmü meydan almaktadır. Bu konu layıkıyla, henüz önce iş sözleşmesi tahrip edilenler bu haktan yararlanamayacaktır. Söz Gelişi, 2007 yılında özelleşen ve 2010 yılında iş akdi halel edilen tıpkısı iştirakçi, bu düzenlemeden yararlanamayacaktır.

Share: