4/B’linin aldığı çor raporu, 3+1 süresinde değerlendirilir mi?

Kontratlı personel kendisine çalışanlar, çor raporu aldığında, bu sürelerin, kadroya geçişte aranan sürelerde dahi aynen değerlendirilir.

SORU: Merhabalar, kontratlı öğretmenlerin ifade durumu nasıldır? Söz Temsili 3 kamer anlatım kayran sözleşmeli öğretmenin 3. yılını doldurması ve kadroya geçmesi noktasında ayrımsız sıkıntı yaşar mı? Yani kadroya geçe, tabir alınan süreler sayılır mı?

YANIT: Kontratlı sarıklı istihdamının düzenlendiği 652 basit KHK’nın Ilişik 4. maddesinin 1. ve 7. fıkraları aşağıdaki şekildedir.

“(1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede rüçhan yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş hoca düzgü kadrosu kâin örgün ve informel eğitim kurumlarında 657 dar Ihtişam Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında kontratlı öğretmen istihdam edilebilir.

(7) Sözleşmeli öğretmenliğe atanacakların başvuruları, sözlü sınava alınacakların belirlenmesi, sözlü imtihan konuları, sözlü sınavın usul ve esasları, atanmaları ve bu maddenin uygulanmasına ilişik değişik hususlar Milli Yetişek Bakanlığınca yürürlüğe konulan yönetmelikle düzenlenir.”

652 dar KHK’nın uygulama yönetmeliği olan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 24. maddesi aşağıdaki şekildedir.

“İzinler
Madde 24 (1) Sözleşmeli öğretmenler dönem ve yaz tatillerinde izinli sayılır. Bunlara, hastalık ve sair bahane izinleri dışında ayrıca almanak cevaz verilmez.
(2) Sözleşmeli öğretmenlerin çor ve kulp izinleri, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlendiği şekilde verilir.”

söz konusu talimatname hükmünde gönderme yapılan Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 10. maddesi ise aşağıdaki şekildedir.

“Özellik 10- Resmi doktor raporu ile kanıtlanan emraz için ücretli çor izni verilebilir. Hastalık cihetiyle, Sosyal Sigortalar Kurumunca ödenen geçici aksiyon göremezlik tazminatı ilgilinin ücretinden düşülür.”

bahis konusu maddedeki 30 günlük sınırlama Danıştay Onikinci Dairesinin 11/03/2013 günlü ve E:2009/3956, K:2013/1443 az kararı ile nakız edilmiştir. Bu değişmeyen, Danıştay İdari Sav Daireleri Kurulunun 26/10/2015 tarihli ve E:2013/1713, K:2015/3762 basit kararı ile onanmıştır.

DEĞERLENDİRME

Yuakrıda meydan sunulan mevzuat hükümlerinde hastalık raporu alınan sürelerin, hizmetten sayılmayacağına dayalı ayrımsız buyruk kayran almamaktadır.

Bu bağlamda, 3 ay süre ile ifade alan sözleşmeli öğretmenin divane olduğu dönemin, “3 sene bakım” hesabında dikkate alınması gerektiğini değerlendiriyoruz.

Share: