4/B’li personel sunulan görevi yarmak zorunda mıdır?

4/B’li sözleşmeli personel yerine müteharrik tıpkı güç, sunulan tıpkı görevi beğenmek zorunda mıdır?

Istifham: Ego Tarım Bakanlığı bünyesinde 4/B li adına çalışan benzeri personelim. Ego sizden bire bir konuda bilgi ahzetmek istiyorum. Aldığım tıpkı eğitim bilimi sonucu görevlendirmeye çıkmaya başlayacağım fakat bu görevi yarmak istemiyorum. Fariza yaptığım ilde da bu görevi yapacak olan bir tane ben varım. Benim bu görevi tevdi durumum var mı?

Cevap: 657 sınırlanmış Çap Memurları Kanununun 4/B bendinde; “B) Kontratlı personel: Kalkınma planı, yıllık program ve gelişim programlarında düz düz kebir projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği amacıyla şart olan, gerekli ve ayrıklı hallere mahsus görünmek için özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren eğreti işlerde, kurumun teklifi konusunda Oran Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici namına antant ile çalıştırılmasına karar verilen ve iştirakçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir.” denilmiştir.

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 basit Hükûmet Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 4 üncü maddesinde; “Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri dışında çalıştırılamaz.

Görev yeri dışına arızi yerine gönderilenlerin yevmi ve kere giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci paye Ihtişam memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak amacıyla sözleşmelerde belirtilir. Sözleşmeli personele eğreti görev yolluğu dışında harcırah ödenemez.” hükmü,

Esasların 6 ncı maddesinde ise, “İlgililer sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka tıpkısı işte çalıştırılamaz.” hükmü vadi almaktadır.

Yukarıdaki hükümlere göre, 657 az Heybet Memurları Kanununun 4/B maddesi çerçevesinde sözleşmeli istihdam edilen personeller, görev yeri dışında (geçici görevlendirme aut) ve sözleşmelerinde tamlanan fariza dışında eksantrik bir aha çalıştırılamayacaktır.

Anayasamızın “Kanunsuz emir” antetli 137 nci maddesinde düz düzlük; “Kamu hizmetlerinde her sıfat ve suretle çalışmakta olan kimse, üstünden aldığı emri, yönetmelik, nizamname, yasa veya Temel hükümlerine aykırı görürse, yerine getirmez ve bu aykırılığı o emri verene bildirir. Ancak, üstü emrinde ısrar kırat ve bu emrini yazı ile yenilerse, emir adına getirilir; bu halde, emri hesabına getiren mesul imkânsız. Konusu cürüm dokuma fail emir, tek suretle namına getirilmez; hesabına getiren kimse sorumluluktan kurtulamaz.” hükmü uyarınca, amme çalışanlarının istisnalar haricinde verilen görevi adına getirmekle yükümlü olduğunu belirtilmiştir.

Bu itibarla; sorunuzda bahsedilen görevin, görevinizle (özel benzeri patika bilginiz, istihdam amacınız ve ihtisasınızla) ilişik olmaması veya görev yerinizin dışında daim ayrımsız hisse senedi yerine nitelendirilmesi durumları söz konusu ise, çalışmakta olduğunuz alım ya da kuruluşa sözleşmenizi ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasları esbabımucibe göstererek itiraz etmeniz gerekmektedir. Yapılan itiraza İdarece suratsız cevap verilmesi durumunda bahis konusu idari işlem ülkü konusu edilebilecek olup mahkeme kararı mercilerinden lehinize aynı karar çıkmadığı sürece görevi yapmakla yükümlü olduğunuz kanaatindeyiz.

Share: