4/B’li personel kurumlar beyninde geçici görevlendirilebilir mi?

4/B’li personelin, Mahalli idareler hariç almak üzere, KİT’ler üstelik karışma alım ve kuruluşların emrine arızi görevlendirilebileceğini, ücretlerini kişi kurumlarından almaya bitmeme edeceklerini, bu süreçte kurumlarından maaşlı mezun sayılacaklarını değerlendirmekteyiz.

Soru: 3 yıldır kontratlı icra katibi yerine görev yapıyorum. Makine mühendisliği okuyorum. Çıkışlı olduğumda kamu soylu erki teşebbüslerinde kontratlı personel statüsünde geçici görevlendirilebilir miyim? Eğer yapılamıyorsa 4B’li yerine ne kurumlara eğreti görevlendirme isteyebiliyorum bu konuda akıbet nitelik nedir?

Cevap: Amme personelinin kurumlar arasında geçici görevlendirilmesine imkan sağlayıcı genel anlamda iki yasalı aranjman bulunmaktadır. Bunlardan ilki 657 sınırlanmış Kanunun melfuf 8. maddesi, ötekisi ise 375 az KHK’nin katma 25. maddesidir. Bu umumi hükümler dışında zat mevzuatları çerçevesinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı ve TBMM İdari Teşkilatında arızi görevlendirme yapılabilmektedir.

657 sayılı Kanunun munzam 8. maddesi Azamet memurlarının kurumlar beyninde geçici kesiksiz görevlendirmesine bitirme verdiği üzere bu kapsamda 4/B sözleşmeli personelin arızi görevlendirilmesi benzer bulunmamaktadır.

375 çevrilmiş KHK’nin mülhak 25. maddesi kapsamındaki geçici görevlendirme ise iki şekilde mümkün olup, ilki kurum ve kuruluşların emrine yapılan eğreti görevlendirme, diğeri ise hava ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına yapılan arızi görevlendirmedir. Husus metninde, “Hakim ve savcılar ile bu meslekten sayılanlar dış kalkışmak için, statülerine bakılmaksızın tıpkısı ekip yahut pozisyona dair olarak amme gelgel yahut kuruluşlarında istihdam edilenler, kurumlarının muvafakatiyle aynı yılı geçmemek amacıyla diğer amme gurur ve kuruluşlarında geçici görevlendirilebilir. Bu müddet birer sene adına uzatılabilir.

Amme hava veya kuruluşlarının emrine geçici görevlendirilenler mali ve sosyal adalet ve yardımlarını kurumlarından alırlar. Bunlar bu şekilde görevlendirildikleri süre süresince kurumlarından aylıklı izinli sayılırlar.

Gurur yahut kuruluşların grup veya pozisyonlarına geçici görevlendirmenin yapılabilmesi için, görevlendirileceklerin ilişkin mevzuat göre kol yahut pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada sınav şartı matlup kol yahut görevler üzere bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması karışma, kamu şartları bire bir arada taşımaları gerekir. Bu şekilde görevlendirilenler görevlendirildikleri grup veya boyut için öngörülen finansal ve sosyal doğruluk ve yardımlardan emsali personel gibi faydalandırılır. Bunlar arızi görevlendirildikleri süre süresince kurumlarından maaşsız yetkilendirilmiş sayılırlar. Bunların Sosyal Güvenlik Kurumu ile ilişkileri zat kurumlarındaki statüleri dikkate alınarak devam ettirilir.

Geçici görevlendirilenlerin eş hakları bitmeme şayan ve bu süreler feyiz ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri antrparantez ayrımsız el işi icap kalmaksızın süresinde yapılır. Bunların geçici görevlendirildikleri kurumda geçirdikleri süreler zat kurumlarında geçirilmiş sayılır. Akademik unvanların kazanılması amacıyla zaruri koşullar saklıdır.

Bu maddeye bakarak görevlendirilenler, görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

Toplamda şeş ayı geçen görevlendirmelerde personelin muvafakatinin üstelik alınması şarttır.

Kanunlarda kayran düzlük geçici görevlendirme hükümleri saklıdır.

Bu husus kapsamında görevlendirmeye ilişik usul ve esaslar Çap Personel Başkanlığınca hazırlanarak Cumhurbaşkanınca yürürlüğe konulacak yönetmelikle belirlenir.” hükümleri düzlük almaktadır.

Yukarıdaki hükme dayalı olarak yürürlüğe konulan Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliğininin grup yahut pozisyona arızi görevlendirme yapılmasına ilgili hükümleri içeren 6. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde ise, “Bu konu kapsamında geçici görevlendirme yapılabilmesi üzere görevlendirmenin yapılacağı kol yahut pozisyonun statüsü ile geçici görevlendirilecek personelin statüsünün tıpkısı olması şarttır. Ancak 375 mahdut Yasa Mesabesinde Kararnamenin katma 27 nci maddesine göre sözleşmeli personel ve ekleme 28 inci maddesine göre gelişim mevzuatına bağımlı personel istihdam eden kurumlar ayrımlı statülerdeki personeli bile görevlendirebilir.” denilmektedir.

375 az KHK’nin ek 25. maddesi ve ilişkin Talimatname hükümleri çerçevesinde, 4/B kapsamındaki kontratlı personel mahalli idareler dışında, amme konuşu teşebbüsleri birlikte karışma olmak amacıyla gelgel ve kuruluşların emrine eğreti görevlendirilebilecek, bu suretle arızi görevlendirilenler mahiye ve ücretlerini öz kurumlarından almaya bitmeme edecek bu süreçte aylıklı izinli sayılacaktır. Ancak hava ve kuruluşların kol ve pozisyonlarına eğreti görevlendirme yapılabilmesi üzere personelin statüsü ile görevlendirmenin yapılacağı grup yahut pozisyonun bir statüde olması gerektiğinden 4/B kapsamındaki personel değişik tıpkı kurumda bir statüdeki tıpkısı pozisyonda arızi görevlendirilebilecek, vazifeli kadrosuna ise arızi görevlendilemeyecektir. 4/B kapsamındaki personelin yontu engeline püsürsüz kadro veya pozisyonlarında arızi görevlendirilebileceği kurumlar ise 375 az KHK’nin munzam 27. maddesi kapsamında yönetimsel bakım sözleşmesiyle personel istihdam fail kurumlar (Söz Gelişi; Türkiye Ulusal Ajansı, KOSGEB, PTT, ile Ekincilik ve Kırsal Kalkınmayı Sübvansiyon Kurumu, TSE) ile melfuf 28. maddesi kapsamında işçi statüsünde personel istihdam fail kurumlardır. (Söz Gelişi; Kalkınma Ajansları, Mesleksel Sürücü Belgesi Kurumu, Spor Toto, TÜBİTAK, TÜSEB, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Kayran Başkanlığı)

4/B kapsamındaki kontratlı personelin bire bir statüdeki farklı unvanlı pozisyonlar emrine eğreti görevlendirilmesi üzerine ise öncelikle sözleşmeli personelin ün değişikliğinin ilk defa hizmete alınma prosedürüne bağımlı olduğunu, idarenin takdiri ile san değişikliği yapılamayacağını, kurumlar arasında naklen atanma imkanının olmadığnı, bu personel amacıyla memurlarda olduğu kabilinden görevde yücelme yahut şan değişikliği sınavı bulunmadığını yayımlamak isteriz. Bu hususları munzam 25. maddede kayran düzlük “. görevlendirileceklerin ait mevzuat layıkıyla kol veya pozisyona asaleten atanmada aranan, asaleten atanmada imtihan şartı aranılan kadro veya görevler için bu sınavlara girebilme hakkının elde edilmiş olması karışma, tamam şartları bire bir arada taşımaları gerekir.” hükmüyle gelişigüzel ele aldığımızda 4/B kapsamındaki personelin bir statüde farklı ayrımsız hesap emrine geçici görevlendirilemeyeceğini değerlendirmekteyiz.

KAPAT X

Son olarak 4/B kapsamındaki kontratlı personelin eklenmiş 27. bap kapsamında;

1. Mahalli idareler aut doğmak üzere, KİT’ler üstelik karışma gurur ve kuruluşların emrine arızi görevlendirilebileceğini, ücretlerini kendi kurumlarından almaya devam edeceklerini, bu süreçte kurumlarından maaşlı yetkilendirilmiş sayılacaklarını,

2. Bire Bir hâlet unvanı ile mahalli idareler haricindeki farklı kurumların 4/B kapsamındaki pozisyonlarına arızi görevlendirilebileceklerini, bu şekilde ayrımlı hâlet unvanında görevlendirilemeyeceklerini,

3. Celal memuru istihdam edilmeyen ve yönetimsel bakım sözleşmesi yahut hisse senedi kanunu hükümlerine göre personel istihdam fail (375 basit KHK m. 27, m.28) kurumların kol ve pozisyonları emrine eğreti görevlendirilebileceklerini,

4. Özel mevzuatlarında aranjman kâin TBMM İdari Teşkilatı ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kadar kurumlarda eğreti görevlendirilebileceklerini,

değerlendirmekteyiz.

Share: