4/B’li personel karşı 4483 mahdut Kanuna bakarak civar inceleme yapılabilir mi?

Danıştay 1. Dairesi, 657 sayılı Büyüklük Memurları Kanununun 4/B maddesine bağımlı kontratlı personel karşı, 4483 sınırlanmış Memurin ve Değişik Amme Görevlilerinin Yargılanması Üzerine Yasa kapsamında dolay tetkik yapılabileceğine hükmetti.

Danıştay 1. Dairesi, 657 çevrilmiş Kerem Memurları Kanununun 4/B maddesine tabi kontratlı personel üzerine, 4483 sayılı Memurlar ve Sair Kamu Görevlilerinin Yargılanması Karşı Kanun kapsamında dolay tetkik yapılabileceğine hükmetti.

Kontratlı personel statüsünde fariza yapan ilgilinin 657 az Kanunun 4 üncü maddesi mucibince kamu personeli, kamu personeli olması sebebiyle de 4483 sınırlanmış Kanuna bağımlı olduğu, 4483 az Kanun göre birlikte hakkında ön tetkik yapılmasına ve sormaca izni verilmesi yahut verilmemesi yönünde çıkışlı merci kararı verilmesine engel bir uzanım bulunmadığı anlaşılmıştır.

Danıştay 1. Kat

E:2018/1440

K:2018/1476

KARAR

Faaliyet, Içtimai Hizmetler ve Karı Bakanlığının 1.8.2018 gündüz ve 1 .5366 az yazısı ekinde gönderilen dosya, Trablus Büyükelçiliği Faaliyet ve Toplumsal Güvenlik Müşavirliğinde ve Bingazi Başkonsolosluğu Faaliyet ve Toplumsal Asayiş Ataşeliğinde memur Ataşeler Elçilik Uzmanı Vekili Müşavirler … ile Müşavir Vekili … haklarında soruşturma izni verilmesine, Ataşe … üzerine karar verilmesine kayran olmadığına, Mahalli Katip … için birlikte ön tetkik yapılmasının mümkün olmadığına ilgili Mücahede ve Sosyal Düzenlilik Bakanının 19.4.2018 ruz ve ITK-01 sınırlanmış karan ve bu karara haklarında sormaca izni sunulan … vekili Av…., … ve … aracılığıyla yapılan itirazlar, Araştırma Hakimi … açıklamaları dinlenildikten sonradan, 4483 az Memurin ve Değişik Kamu Görevlilerinin Yargılanması Karşı Kanun uyarınca incelendi.

Gereği Görüşülüp Düşünüldü:

4483 az Memurin ve Sair Kamu Görevlilerinin Yargılanması Üzerine Kanunun 9 uncu maddesinde, mezun merciin anket izni verilmesine veya verilmemesine ilişik kararının Cumhuriyet başsavcılığına, üzerine inceleme yapılan işyar yahut ayrıksı kamu görevlisine ve varsa şikayetçiye bildirileceği, anket izni verilmesine ilgili karara alın karşı tetkik yapılan vazifeli veya farklı kamu görevlisinin, sormaca izni verilmemesine ilişkin karara karşı ise Cumhuriyet Altını başsavcılığı veya şikayetçinin, cevaz vermeye izinli merciler vasıtasıyla sunulan el işi koymama kararına alın bile şikayetçinin itiraz yoluna gidebileceği, itiraz süresinin ise, izinli merci kararının tebliğinden itibaren on çağ olduğu hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden, Iş ve Sosyal Düzenlilik Bakanının 19.4.2018 devir ve İTK-O1 sayılı anket izni verilmesine ilgilendiren kararının için anket izni verilen …’e tebliğine dair alındı belgesinin dosyada bulunmadığı, çıkışlı merci kararının …’e manifesto edilip edilmediğinin bilinemediği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan, ilgililer üzerine yapılan civar inceleme sonucunda planlı dolay tetkik raporunda, Mahalli Katip …’nın 657 mahdut Mehabet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca tıpkısı kadroya mecbur olmadan sözleşmeli olarak geçici benzeri fariza yaptığı ve 4483 sayılı Memurin ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Üzerine Kanun kapsamında olmadığı belirtilerek adı sabık karşı civar inceleme yapılmasının tür olmadığının belirtildiği, bu nedenle dolay tetkik kapsamında ifadesinin alınmadığı, ön inceleme raporunda, atfetme edilen eylem nedeniyle adı güzeşte üzerine soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi uğrunda önen getirilmediği, mezun merci vasıtasıyla bile bu kişi karşı soruşturma izni verilmesi yahut verilmemesi amacında bir değişmeyen verilmediği görülmüştür.

657 sayılı Mehabet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinde, kontratlı personelin, kalkınma planı, yıllık program ve aksiyon programlarında vadi alan yetişkin projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, lüzumlu ve istisnai hallere sınırlı doğmak için özel bire bir meslek bilgisine ve ihtisasına gerekseme gösteren arızi işlerde, Bakanlar Kurulunca belirlenen anne ve usuller çerçevesinde kurumun teklifi ve Kerem Personel Başkanlığının görüşü konusunda Maliye Bakanlığınca vizelenen pozisyonlarda, finansal yük sınırlı namına barışma ile çalıştırılmasına değişmeyen verilen ve işçi sayılmayan amme hizmeti görevlileri olduğu hükme bağlanmıştır.

Bu bağlamda, kontratlı personel statüsünde fariza işleyen ..nın 657 saydı Heybet Memurları Kanununun 4 üncü maddesi mucibince kamu personeli, kamu görevlisi olması cihetiyle bile 4483 sayılı Kanuna tabi olduğu, 4483 dar Kanun mucibince bile hakkında civar inceleme yapılmasına ve sormaca izni verilmesi veya verilmemesi yönünde izinli merci kararı verilmesine engel bire bir uzanım bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu nedenlerle, Patırtı ve Içtimai Düzenlilik Bakanının 19.4.2018 zaman ve İTK-01 sınırlanmış anket izni verilmesine ait kararı, hakkında soruşturma izni verilen …’e deklerasyon edilmiş ise manifesto alındısının dosyaya eklenmesi, edilmemize izinli merci kararının 7201 dar Tebligat Kanununda ve ilgilendiren Yönetmelikte gösterilen usule akla yatkın namına …’e deklarasyon edilmesi, ihbariye alındısı ile birlikte …’ün bu karara itiraz etmesi halinde itiraz dilekçesi eklenerek, antrparantez Mahalli Katip … hakkında atfetme edilen gösteri nedeniyle ifadesi darılmak suretiyle, sormaca izni verilmeli veya verilmemesi uğrunda öneri getiren katma dolay tetkik raporu düzenlenmesi ve izinli merci eliyle munzam karar verilmesi, verilecek ilişik kararın türüne göre mukteza yazılı bildirimler yapılarak tarihli ve imzalı tebligat alındısı ile birlikte itiraz edilmesi halinde itiraz dilekçesi eklenerek bu dosya ile gelişigüzel Dairemize gönderilmesi üzere dosyanın değişmeyen bitik olarak Düzentileme, Toplumsal Hizmetler ve Karı Bakanlığına iadesine, kararın birer örneğinin itiraz edenlere gönderilmesine 25.9.2018 tarihinde oybirliğiyle katar verildi.

Share: