4/B’li için örnek iş sonu tazminatı hesaplaması

657 sayılı Büyüklük Memurları Kanunu 4 üncü maddesi ( B ) bendine bağlı adına kamuda sözleşmeli adına çalışdakika kişilerin iş sözleşmelerinin feshi yerinde iş sonu tazminatının ödenmesinin esasları, ödenecek tahmini tutarlar nedir? Mevrut talepler üzerine bu konuyu ele almaktayız.

1- NITELIK.

657 sayılı Ihtişam Memurları Kanunu Madde 4 (B) bendinde;

-Kalkınma planı, yıllık izlence ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şdip olan, vacip ve ayrıklı hallere münhasır doğmak üzere özel benzeri patika bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Çap Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici kendisine sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36 ncı maddenin IITeknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işmağara geçici şartı aranmaz.)

-Fakat, yabancı uyrukluların; tarihi vesika ve bozuk harflerle yazılmış arşiv kayıtlarını değerlendirenlerin mütercimlerin; tercümanların; Millî Eğitim Bakanlığında düzgü takım sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının fiilî öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenler; ülkü adedinin azlığı nedeni ile eylemli avukat istihdamının zaruri olmadığı yerlerde avukatlar, fiilî istihdamın mümkün olmadığı hallerde doktor yahut eksper tabipler; Adli Tıp Müessesesi uzmanları;Devlet Konservatuvarları sanatçı öğretim üyeleri; Ä°stanbul Belediyesi Konservatuvarı sanatçıları; ayrıca 657 sayılı Kanuna tabi ka­mu ida­re­le­rin­bile ve dış kuruluşlarda belli bazı hizmetlerde çalıştırılacak personel dahi zorunlu hallerde sözleşme ile istihdam edilebilmektedirler.

2- DAYANAK

a)

Kabine Kararı

Karar Sayısı : 2005/9245

KAPAT X

6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ektir.

Fena “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ä°lişamaç Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dayalı Esaslar“ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/7/2005 tarihli ve 13494 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Oran Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Hükûmet’nca 3/8/2005 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Ahmet Necdet SEZER

CUMHURBAŞINANMIŞ

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişmaksat Esaslarda

Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar

Bap 1 — 6/6/1978 günlü ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ä°lişkin Esaslar”ın 3 üncü maddesine birinci fıkrasından sonradan katılmak üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Sözleşme ile çalıştırılacak personele sözleşme ücreti dışında değme isim altında ödeme yapılamaz ve sözleşmelere bu yolda hüküm konulamaz.

Fakat, mikro dışında çalıştırılacak yabancı uyruklu personele bulundukları içtima gelenek, görenek ve kanuncu düzenlemeleri gereği ödenecek Noel, Nevruziye ve Ramazan ikramiyeleri ile 657 sayılı Kanunun değişik 146 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasına göre avukat ve sav vekillerine ödenecek vekalet ücretleri ikinci fıkra hükmü dışındadır.”

Konu 2 — Aynı Esasların 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Konu 7 — Kamu çalım ve kuruluşlarının elverişsiz dışı teşkilatlarında sözleşmeli kendisine çalıştırılan yabancı tabiiyetli personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında kâin personel hariç olmak üzere, en birkaç 2 bakım yılını tamamlayanlardan;

a) 506 sayılı Içtimai Sigortalar Kanunu gereğayrıntılı malûllük yahut yaşlılık aylığı bağlanması veya küresel ömersiye yapılması,

b) Hizmetlerine ister kalmadığı içmağara sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi,

c) Ä°stihdamına ilişgaraz mevzuatında düz alan hükümler uyarınca ilgilinin özlük isteği ile sözleşmeyi feshetmesi,

d) İlgilinin ölümü,

hallerinden birinin vuku bulmasından dolayı bakım sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu konum unvanı itibariyle, Şevket Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı yahut bir kadro unvanı asıl alınarak bakım yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Zor Sandığı Kanunu hükümlerine göre ayrımsız bakım yılı için ödenecek azami tekaütlük ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, çalışılan seçme tamlık bakım yılı içmağara ayrılış tarihindeki bakım sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Tıpkı yıldan mütezayit süreler içmağara üstelik, cümle yıl içmağara hesaplanan miktardan o süreye çıkma eden miktar büyüklüğünde ödeme yapılır.

Bu tazminatın ödenmesinde; henüz önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıkoku tazminatı ile bire bir ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmaz. İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kıdem tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Zahmetli Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmez. Ölüm halinde, yukarıdaki fıkra uyarınca hesaplanacak cirim, ölenin kanuni mirasçılarına ödenir.

Kamu gurur ve kuruluşlarının yurt dışı teşkilatlarında sözleşmeli kendisine çalıştırılan yabancı uyruklu personelden; hizmetlerine icap kalmaması yahut yaş haddi nedenleriyle sözleşmesi fesh edilen yahut yenilenmeyenler, evcil içtimai güvenlik mevzuatına göre emeklilik, malûllük yahut ölüm dolayısıyla ayrılanların iş sonu tazminatı üstüne, yerel mevzuata uyulmasının zorunlu olmadığı durumlarda, Dışişleri ve Maliye Bakanlıklarının uygun görüşleri alınmak koşcelil ile sözleşmelere hüküm konulabilir. Fakat bu yolla ödenecek iş sonu tazminatı tutarı aralıksız namına çalışıulan her kamu yıl için serencam aylık sözleşme ücretinin %50’sini geçemez. Benzeri yıldan mütezayit süreler için de, tamam yıl için hesaplanan miktardan o süreye isabet fail cirim kadar öağıt yapılır.

Bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması dolayısıyla gelgel tarafından, sözleşme esasları dışında gelişigüzel nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatı ödenmez.

İş sonu tazminatı ödemelerinde kabil tespit hususları ile pratikte ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Husus 3 — Aynı Esasların 9 uncu maddesine birinci fıkrasından sonra süzülmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

“Sözleşmeli kadın personele, doğumdan önce sekiz, doğumdan sonradan sekiz hafta almak üzere mecmu on altı hafta süre ile izin verilir. Çoğul hamilelik halinde, doğum öncesi sekiz haftalık müsaade süresine iki hafta eklenir. Ancak beklenen doğum tarihinden sekiz hafta öncesinde, sağlık durumunun makul olduğunu hekim raporu ile belgeleyen sözleşmeli kadın personel, isterse doğumdan önceki üç haftaya kadar işyerinde çalışabilir. Bu durumda, sözleşmeli kadın personelin isteği halinde doğum öncesi çalıştığı süreler, doğum sonrası izin süresine eklenir.

Sözleşmeli personele, ayrımsız yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri içmağara günde toplanmış bir buçuk saat süt izni verilir. Süt izninin kullanımında annenin saat seçimi hakkı vardır.”

Konu 4 — Bu Esaslar, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Konu 5 — Bu Esasları Bakanlar Kurulu yürütür.

b) 657 sayılı Büyüklük Memurları Kanunu Konu 4 ( B ) bendi;

“Sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak sınav ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek iş sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler ve bu hususlara ilişamaç ana ve usûller Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.”

3- İŞLEMLER

a) Kabine Kararı Özellik 2’birlikte; hizmet sözleşmesi sona erenlere iş sonu tazminatının ödenme esasları tespit edilmiştir.

İş sonu tazminatının ödenmesinde;

Bakım sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu perese unvanı itibariyle, Devlet Memurları Kanununa göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya bir kol unvanı ana alınmaktadır.

Esas alıekmek unvanın hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel anne alınmaktadır.

Emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Mütekait Sandığı Kanunu hükümlerine göre ikramiye hesaplanmaktadır.

Hesaplanan cirim emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Zahmetli Sandığı Kanunu hükümlerine göre aynı bakım yılı içmağara ödenecek azami emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemektedir. —-5434 sayılı Kanuna göre ödenen maksimum emeklilik ikramiyesi tutarı 2010 yılı ikinci yarısı içmağara 2.488 TL. adına hesaplanmıştır.—

Hesaplanan l yıllık miktar çalışılan temas eksiksiz hizmet yılı içmağara iş sonu tazminatı olmaktadır.

Henüz önce iş sonu tazminatı, ikramiye ve kıiçki tazminatı ile bir ödemelerde değerlendirilmiş süreler dikkate alınmamaktadır.

İş sonu tazminatı ödemesinde dikkate alınmış süreler kısoluk tazminatı ile 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Zor Sandığı Kanunu hükümleri uyarınca ödenecek ikramiye hesabında değerlendirilmemektedir.

Ölüm halinde, iş sonu tazminatı tutarı, ölenin kanuncu mirasçılarına ödenmektedir.

b) Örnek Hesaplamalar Sonucu iş sonu tazminatı tutarları;

Örnek 1- 12 yıl 3 aylık hizmet süresi olan Mühendis personelin 2010 yılı ikinci yarısı için vazifeli maaş katsayısı hesaplamada dikkate alındığında analog cesamet memurunun zahmetli ikramiyesi hangi olur?

-Bir mühendis mehabet memurunun aşama kademesi 4/1, melfuf göstergesi 1600,

Tekaüt ikramiyesi tutarının hesabı umum yıl üzerinden yapıldığından 12 eksiksiz yıl sürenin tutarı 14.193 TL.

Örnek 2- 9 yıl 10 aylık bakım süresi olan Çevre Mühendisi personelin 2010 yılı ikinci yarısı içmağara memur maaş katsayısı hesaplamada dikkate alındığında dublör büyüklük memurunun emekli ikramiyesi ne tamam?

-Dublör mühendis heybet memurunun paye kademesi 5/1, katma göstergesi 1300,

Zahmetli ikramiyesi tutarının hesabı bütün yıl üzerinden yapıldığından 9 parçalanmamış yıl sürenin tutarı 10.612 TL.

Örnek 3- 14 yıl 4 aylık bakım süresi olan öğretmen personelin 2010 yılı ikinci yarısı içmağara memur maaş katsayısı hesaplamada dikkate alındığında mümasil kerem memurunun mütekait ikramiyesi ne olur?

-Kabil öğretmen izzet memurunun rütbe kademesi 5/3, mülhak göstergesi 900,

Emekli ikramiyesi tutarının hesabı tam yıl üzerinden yapıldığından 14 birlik yıl sürenin tutarı 15.992 TL.

Örnek 4- 17 yıl 10 gün bakım süresi olan memur, santralci memuru gibi umumi dümen hizmetleri sınıfında sayılabilecek görevlerde bulunan personelin 2010 yılı ikinci yarısı içmağara görevli maaş katsayısı hesaplamada dikkate alındığında model büyüklük memurunun tekaüt ikramiyesi hangi olur?

-Mümasil lise mezunu ihtişam memurunun derece kademesi 5/2, eklenmiş göstergesi bulunmamaktadır.

Zor ikramiyesi tutarının hesabı cümle yıl üzerinden yapıldığından 17 kamu yıl sürenin tutarı 18.540TL.

Örnek 5- 11 yıl hizmet süresi olan garson, odacı kadar yardımcı hizmetler sınıfında sayılabilecek görevlerde bulunan personelin 2010 yılı ikinci yarısı içmağara memur maaş katsayısı hesaplamada dikkate alındığında analog oran memurunun mütekait ikramiyesi hangi peki?

-Model ortaöğretim mezunu kerem memurunun kademe kademesi 5/2, eklenmiş göstergesi bulunmamaktadır.

Tekaüt ikramiyesi tutarının hesabı yekpare yıl üzerinden yapıldığından 17 tekmil yıl sürenin tutarı 18.540TL.

Örnek 6- 16 yıl bakım süresi olan bilgisayar programcısı (Mühendis) personelin 2010 yılı ikinci yarısı içmağara işyar maaş katsayısı hesaplamada dikkate alındığında mümasil azamet memurunun tekaüt ikramiyesi hangi peki?

-Benzer ortaöğretim mezunu celal memurunun derece kademesi 3/2, ekleme göstergesi 2200,

Emekli ikramiyesi tutarının hesabı bütün yıl üzerinden yapıldığından 16 kül yıl sürenin tutarı 22.424 TL.

Share: