4/B yahut 4/C iken, KPSS ile memurluğa geçenlere, iş sonu tazminatı ödenir mi?

4/B statüsünde sözleşmeli yahut 4/C statüsünde geçici personel adına çalışırken KPSS ile vazifeli olanlara iş sonu tazminatı verilir mi?

Yazımızda, 657 sayılı Izzet Memurları Kanununun 4/B fıkrası kapsamında sözleşmeli personel statüsünde yahut 4/C fıkrası kapsamında geçici personel statüsünde görev yapmakta iken KPSS sonucuna göre 657 sayılı Kanunun 4/A fıkrası kapsamında benzeri göreve atananlara iş sonu tazminatı verilip verilmeyeceğine değineceğkalıntı.

06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ä°lişkin Esasları düzenleyen Kabine Kararının Katma 6 ncı maddesinde sözleşmeli personelin kendi isteği ile ayrımsız ay önceden fen çevirmek koşuluyla sözleşmeyi bir tane taraflı feshedebileceğine, 7 inci maddesinde ise personelin Katma 6 ncı maddeye uygun yerine sözleşmeyi feshetmesi halinde iş sonu tazminatı ödeneceğine vadi verilmiştir.

29.12.2014 sıra ve 2014/7140 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İş Sözleşmeleri Sona Eren İşçilerin Kamu Çekicilik ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde Ä°stihdam Edilmelerine Ä°lişmaksat Esasları düzenleyen Hükûmet Kararında geçici personelin özlük isteği ile sözleşmeyi feshetmesi yahut yenilememesi nedeniyle sözleşmenin sona ermesi halinde yapıulan çalışmaların hep süresi üzerinden hesaplanarak iş sonu tazminatı ödeneceği, geçici personelin sözleşme koşullarına uymaması dolayısıyla gurur tarafından; sözleşme hükümleri dışında değme nedenle kendileri tarafından sözleşmenin feshedilmesi veya yenilenmemesi hallerinde ise iş sonu tazminatı ödenmeyeceği hükme bağlanmıştır.

Yukarıda zikredilen Hükûmet Kararlarında belirlenen esaslara göre, 657 sayılı Kanunun 4/B fıkrası kapsamında sözleşmeli personel statüsünde veya 4/C fıkrası kapsamında geçici personel statüsünde görev yapmakta iken KPSS sonucuna göre 657 sayılı Kanunun 4/A fıkrası kapsamında tıpkı göreve atananların sözleşme hükümlerine makul adına sözleşmelerinin sona ermesi durumlarında iş sonu tazminatı ödeneceği açıktır.

amma velakin, 657 sayılı Kanunun 4/A fıkrası kapsamında tıpkısı göreve atananların fesihten ayrımsız ay önce ihbar yükümlülüğü bulunup bulunmadığı ile ilgilendiren bir davada, Danışyorgan Onbirinci Dairesi sözleşmenin feshi için haklı bir sebebin varlığı halinde aynı kamer önceden ihbar yükümlülüğü olmadığı gerekçesiyle 4/B’li statüden, KPSS ile 4/A’ya statüsüne geçsunu personele iş sonu tazminatı ödenmesi gerektiği gerekçesiyle domestik duruşma kararını bozdu.

Danışemsal Onbirinci Dairesinin 15.02.2016 çağ ve E.2015/1467, K.2016/481 sayılı tahrip kararı şu şekilde:

“Sav, davalı Ä°dare bünyesinde 657 sayılı Çap Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde görev yapmakta iken 12.07.2010 tarihinde bu görevinden ayrılan davacının, iş sonu tazminatı ödenmesi talebiyle yaptığı başvurunun reddine işlemin iptali ile iş sonu tazminatı ödenmesine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Ä°dare Mahkemesince; olayda kendi isteği ile sözleşme davacının, iş sonu tazminatı ödenmesi için fesihten tıpkı ay önce çalıştığı kuruma bilgelik verme zorunluluğunu yerine getirmediği görüldüğünden, iş sonu tazminatı ödenmemesine ilişamaç sevgili konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Davacı, Murafaa kararının, hukuka aykırı olduğunu müstakbel sürmekte ve temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Ä°lişamaç Esasları düzenleyen 06.06.1978 güneş ve 7/15754 sayılı Kabine Kararının, 02.09 2005 çağ ve 25924 sayılı Resmi Gazete’bile yayımlanarak yürürlüğe giren 03.08.2005 ruz ve 2005/9245 sayılı Kabine Kararının 2. maddesi ile değişik 7. maddesinin birinci fıkrasında, kamu kurum ve kuruluşlarının yetersiz dışı teşkilatlarında sözleşmeli yerine çalıştırılan yabancı uyruklu personel ile haftalık çalışma saati süresi 40 (kırk) saatin altında mevcut personel hariç gelmek üzere, bildirme birkaç iki bakım yılını tamamlayanlardan; a) 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince malullük veya yaşlılık aylığı bağlanması yahut küresel ösagu yapılması, b) hizmetlerine lazım kalmadığı içmağara sözleşmesinin feshedilmesi yahut yenilenmemesi, c) istihdamına ilişhedef mevzuatında düz düzlük hükümler uyarınca ilgilinin kişi isteği ile sözleşmeyi feshetmesi, d) ilgilinin ölümü hallerinden birinin oluş bulmasından dolayı hizmet sözleşmesi sona erenlere, görev yapmakta olduğu hâl unvanı itibariyle, Ululuk Memurları Kanunu’na göre girebilecekleri hizmet sınıfındaki aynı veya aynı kadro unvanı esas alınarak bakım yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personele 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bire bir bakım yılı içmağara ödenecek maksimum emeklilik ikramiyesi tutarını geçmemek üzere, çalışılan seçkin tamam hizmet yılı için ayrılış tarihindeki bakım sözleşmesinde yazılı aylık brüt ücret tutarında iş sonu tazminatının ödeneceği, ayrımsız yıldan kalan süreler içmağara de, mecmu yıl için hesaplanan miktardan o süreye çıkmış fail miktar büyüklüğünde ödeme yapılacağı, dördüncü fıkrasında ise, bu statüde çalışanların sözleşme koşullarına uymaması nedeniyle çalım tarafından, sözleşme esasları dışında her nedenle çalışanlar tarafından, sözleşmesinin feshedilmesi yahut yenilenmemesi hallerinde, iş sonu tazminatının ödenmeyeceği kuralı düzlük almıştır.

Ülkü dosyasının incelenmesinden, davacının, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinde, 657 sayılı Kerem Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde “tıbbi yazman” yerine görev yaptığı, 08.07.2010 günlü dilekçe ile, 2010/5 KPSS sonucunda Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine “hemşire” adına atandığından bahisle 12.07.2010 tarihi itibarıyla ilişiğinin kesilmesini temenni ettiği ve 08.02.2011 günlü dilekçe ile tarafına iş sonu tazminatının ödenmesi yolundaki talebinin 20.05.2011 günlü işlemle reddi üzerine üstelik görülmekte olan davayı açtığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda meydan düz mevzuat hükümlerine göre, 657 sayılı Fehamet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel statüsünde çalışdakika personelin, sözleşme esasları dışında temas nedenle sözleşmesini feshetmesi halinde iş sonu tazminatının ödenmeyeceği açıktır.

amma velakin, sevgili konusu olayda, davacı ile davalı idare arasında imzalanan Bakım Sözleşmesinin 9/d maddesinde, tarafların, tıpkısı ay önce ihbarlamak şartıyla etmen göstermeksizin sözleşmeyi feshedebileceği hükmüne düzlük verilmiş olup; haklı tıpkısı nedenin varlığı halinde, tarafların sözleşmenin feshine ilişmaksat adına tıpkı kamer önceden ihbar yükümlülüğünün bulunduğundan söz emretmek mümkün değildir.

KAPAT X

Bu durumda, 2010/5 KPSS sonucuna göre Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesine “hemşire” yerine atanması nedeniyle sözleşmesinin feshi talebiyle davalı idareye yapmış olduğu başvuruş neticesinde anıulan yönetim ile ilişiği kesilen davacının, söz konusu talebinin haklı ayrımsız nedene dayandığı açık olduğundan, yukarıbile kayran kayran mevzuat hükümleri uyarınca tarafına iş sonu tazminatı ödenmesi gerekirken, huysuz yönde yapılış edilen işlemde ve Ä°dare Mahkemesince sunulan kararda kanuni hamiş bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulü ile Mahkeme kararının bozulmasına; dosyanın yeniden bir değişmeyen yayımlanmak üzere Mahkemeye gönderilmesine, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde Danışdenktaş’de değişmeyen düzeltme yolu açık kalkışmak üzere, 15.02.2016 tarihinde oybirliği ile değişmeyen verildi”

Share: