4/B statüsünden akademisyenliğe geçenlerin hizmetleri değerlendirilir mi?

Danıştay Sekizinci Dairesi, sözleşmeli statüden akademisyenliğe geçenlerin sürelerinin müktesep hak aylığında sayılmayacağına hükmetti!

Sav konusu olayda, kontratlı statüde fariza yapmakta olan vazifeli aynı yükseköğretim kurumuna öğretim yardımcısı olarak atanmıştır. Göreve başladıktan sonraları 657 az Kanunun 4/b statüsünde güzeşte sürelerinin müktesep doğruluk aylığında sayılmasını murat etmiş ve bu isteği üniversite yoluyla zımnen reddedilmiştir.

İlk paye mahkemesi davacının sadece istihdam şeklinin değiştiği, 657 sınırlanmış Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli işyar olarak göreve başlayan davacının, sözleşmeli statüde geçirdiği hizmet sürelerinin tıpkı Yasa’nın 36. maddesinin Kuma Hükümler başlığı altında saha kayran C/6. bendi hükmü gereği kazanılmış doğruluk maaş kademe ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmesi gerektiğine hükmederek zımnen ret işlemini halel etmiştir.

Danıştay Sekizinci Dairesi ise talim elemanlarının maaş, ödenek ve diğer eş haklarının 2914 az Yükseköğretim Personel Kanunu’nda düzenlendiği, davacının SSK’ya tabi uçak makinisti kendisine yürüttüğü hizmetin 657 basit Yasa’bile planlı beceri hizmetler sınıfında benzeri kadroya değil 2914 az Yasa’ya bağımlı tedrisat elemanı sınıfında öğretim görevlisi kadrosuna atanmış olması zımnında, 657 sayılı Yasa’nın yukarıda aktarılan 36-C/1-6 maddeleri kapsamında değerlendirilmesine olanak bulunmadığına hükmederek ilk merhale mahkemesinin kararını bozmuştur.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Ana No : 2016/13129

Karar No : 2021/2638

Temyiz İsteminde Mevcut (Mahkemeli) : . Üniversitesi Rektörlüğü.

Vekili : Av. .

Alın Canip (Müddei) : .

Vekili : Av. .

İstemin Özeti : … İdare Mahkemesinin . gündüz ve E:., K:. dar kararının hukuka çapraz olduğu öne sürülerek, 2577 mahdut Kanunun 49. maddesi gereğince temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

KAPAT X

Danıştay Araştırı Hakimi : .

Düşüncesi : İstemin reddi ile Duruşma kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hükümranlık veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Ülkü, Rum Üniversitesi Havacılık ve Gök Bilimleri Fakültesinde 657 çevrilmiş Kanunun 4/B maddesi kapsamında . yerine fariza yapmakta iken 14/04/2014 tarihinde ayrımsız Fakülteye eylemli . kendisine atanan davacının, sözleşmeli statüde sabık hizmet sürelerinin derece ve kademelerinde değerlendirilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptaline değişmeyen verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince, davacının 2005 yılından itibaren 657 sınırlanmış Yasa’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli olarak görevini yürüttüğü, görevine devam ettiği sırada 14/04/2014 tarihinde görevin sonuç verilerek tıpkısı tarihte ve tıpkısı yerde kadrolu pozisyona atandığı, değme ne büyüklüğünde amelî pozisyona yapılan ataması ilk atama olarak nitelendirilse da, esbak görevinden ayrılışının yapıldığı tarihte ve tıpkı yere yapılan atamanın, esasta elan geçmiş yürüttüğü kamu görevinin devamı niteliğinde olduğu, sadece istihdam şeklinin değiştiği, 2005 yılında 657 mahdut Kanun’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli işyar kendisine göreve başlayan davacının, kontratlı statüde geçirdiği bakım sürelerinin bire bir Yasa’nın 36. maddesinin Ortak Ahkâm başlığı altında kayran kayran C/6. bendi hükmü gereği kazanılmış adalet maaş derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilmesi gerekirken, başvurusunun reddi yönünde kasılma edilen ülkü konusu işlemde hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle sorun konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

657 Sayılı Çap Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin “Eş Hükümler” başlığı altında düz düzlük C/1 bendinde; “Ustalık hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden ilk yetersiz içinde veya daraç dışında mesleklerini azade yerine veya resmi veya hususi müesseselerde ödeme edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonradan bu işlerde çalışarak baştan memuriyete gidermek isteyenlerin maharet hizmetlerde güzeşte süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda sabık sürenin hepsi ve anlayışsız artan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette esbak sayılarak bu süreler rastgele yılı bire bir etap ilerlemesi ve temas üç sene üzere tıpkısı etap yükselmesi atlamak vasıtasıyla değerlendirilir.” kuralı, C/6 bendinde “Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına bakarak konvansiyon ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli namına geçirdikleri hizmet süreleri, herhangi bir yıl üzere ayrımsız kademe ilerlemesi ve seçme üç sene için tıpkı basamak yükselmesi unutmak vasıtasıyla değerlendirilir.” kuralı meydan almaktadır.

2914 basit Yükseköğretim Personel Yasası’nda da tedris elemanlarının sınıflandırılması, aylıkları, mülhak göstergeleri, basamak yükseltmesi ve mertebe ilerlemesinin şekil ve şartları ile içtimai haklardan yararlanma, ilişik ders ücreti vb. hususlar düzenlenmiştir.

Tıpkısı Yasa’nın 20. maddesinde, bu Yasada egemenlik sıfır hallerde 2547 mahdut Yükseköğretim Yasası ile 657 dar Devlet Memurları Yasası hükümlerinin uygulanacağı kurala bağlanmıştır.

Içtimai Düzenlilik Kurumu Başkanlığı’nın müddeialeyh Üniversiteye gönderdiği “Bakım birleştirmesi” konulu 21/08/2014 çağ ve 2829 sayılı yazıda, “5510 dar Yasa’un 106. maddesi ile 5434 dar Kanun’un Katma 18. maddesi 2008 yılı Teşrinievvel ayı esasen itibaren yürürlükten kaldırıldığından, 5510 dar Yasa’un meriyet tarihinden sonra ilk defa bu Yasa’un 4. maddesinin bir numara fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı sayılan personelin, elan geçmiş kapatılan toplumsal asayiş kanunlarına tabi geçen sigortalı sürelerinin, emeklilik keseneğine anne mahiye adım ve rütbe ilerlemesinde değerlendirilmesine ilgilendiren 5510 sınırlanmış Kanun’da bire bir hükümranlık bulunmadığından, bahis konusu sürelerin emeklilik keseneğine anne aylıklarında değerlendirilmesine imkan bulunmadığı, bu sürelerin sadece toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacağı” belirtilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının, 2005 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Gök Bilimleri Fakültesi’nde 657 çevrilmiş Yasa’un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli işyar adına fariza yaptığı, 14/04/2014 tarihinde görevine akıbet verilerek 657 basit Yasa’nın 36. yön hükmü da zemin gösterilmek suretiyle önceleri çalıştığı fakülteye öğretim yardımcısı yerine atandığı, henüz sonradan savlayıcı vasıtasıyla 13/05/2015 günlü arzuhâl ile başvuruda bulunularak, kontratlı statüde geçen hizmet sürelerinin rütbe ve kademelerinde değerlendirilmesinin istendiği, bu isteğin reddi konusunda bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Savlayıcı, 14/04/2015 tarihinde 657 çevrilmiş Yasa’un 36, 2547 mahdut Kanun’un 26, 2914 az Yasa’un 3, 5, 6 ve 12. maddeleri göre 6/4 basamak ve rütbe fariza aylığı, 7/1 adım derece emekli müktesebi, 7/1 rütbe etap müktesep doğruluk aylığı ile Havacılık ve Feza Bilimleri Fakültesi Tayyare Eğin-Motor Hizmet Bölümü’hangi öğretim yardımcısı namına ilk kez atanmıştır.

Yükseköğretim Kanunu kapsamında düzlük kayran talim elemanlarının aylık, ivaz ve ayrıksı nüfus hakları 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nda düzenlendiğinden, davacının SSK’ya tabi uçak makinisti yerine yürüttüğü hizmetinin, 657 basit Yasa’da düzenlenen teknik hizmetler sınıfında tıpkı kadroya değil 2914 çevrilmiş Yasa’ya bağımlı talim elemanı sınıfında öğretim görevlisi kadrosuna atanmış olması zımnında, 657 az Yasa’nın yukarıda aktarılan 36-C/1-6 maddeleri kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmamaktadır.

Bu durumda; yukarıda tamlanan mevzuat ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yazısı gereğince davacının öğretim görevlisi yerine 7/1 merhale kademe kazanılmış hak aylığı ile uyma yapılarak göreve başlatıldığı, atamasının 5510 sınırlanmış Kanun kapsamında ilk tayin olması zımnında kontratlı statüde geçen hizmet sürelerinin değerlendirilmemesine ilgili işlemde hukuka muhalefet bulunmadığı anlaşılmaktadır.

Bu nedenle, davanın reddine karar verilmesi gerekmekte iken sorun konusu işlemin iptaline ilgilendiren Duruşma kararında hukuki hamiş bulunmamaktadır.

Açıklayan nedenlerle; … İdare Mahkemesinin temyize laf kararının bozulmasına, dosyanın yeniden ayrımsız değişmeyen gitmek için mezkûr Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın deklarasyon tarihini izleyen 15 (onbeş) bölüm içerisinde kararın düzeltilmesi yolu bulutsuz kalkmak üzere, 29/04/2021 tarihinde aslında ve gerekçede oyçokluğu ile değişmeyen verildi.

KARŞI GÖRÜŞ :

X… İdare Mahkemesi’nin . ruz ve E:., K:. mahdut kararının hukuka akıllıca olduğu ve onanması gerektiği düşüncesiyle ekseriyet kararına katılmıyorum.

KARŞI FIKIR:

XXDava, Anadolu Üniversitesi Havacılık ve Gök Bilimleri Fakültesinde 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında . adına fariza yapmakta iken 14/04/2014 tarihinde tıpkı Fakülteye fiilî . yerine atanan davacının, kontratlı statüde geçen bakım sürelerinin etap ve kademelerinde değerlendirilmesi istemiyle yapmış olduğu başvurunun zımnen reddine ilgilendiren işlemin iptaline karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun “Öğretim elemanlarının sınıflandırılması” antetli 3. maddesinde, “Bu Kanuna bağımlı tedrisat elemanlarının sınıfları ile mebde dereceleri aşağıda gösterilmiştir.

A) Tedris üyeleri sınıfı: Bu dershane, profesörler, doçentler ve havari doçentlerden oluşur.

a) Profesörler, profesör kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren birinci derecenin,

b) Doçentler, doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren üçüncü derecenin,

c) Apotr doçentler, koruyucu doçent kadrosuna atandıkları tarihi izleyen aybaşından itibaren beşinci derecenin, önce rütbe aylığını alırlar.

Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerine göre ense dereceye atananlar, bu dereceleri kazanılmış doğruluk yerine aldıktan sonra geçirecekleri temas yıl için benzeri rütbe ilerlemesinden yararlanırlar.

B) Talim görevlileri ve okutmanlar sınıfı: Bu dershane, öğretim görevlileri ile okutmanlardan oluşur.

C) Öğretim yardımcıları sınıfı: Bu dershane, araştırma görevlileri ile eksper, kurgu ve eğitim bilimi-talim planlamacılarından oluşur.

Öğretim görevlileri, okutmanlar ve öğretim yardımcılarının methal dereceleri (657 sayılı Azamet Memurları Kanununun ayrı ayrı 36 ncı maddesinin “Ortak Ahkâm”i ile getirilen evre ilerlemesi ve rütbe yükselmesine ilgilendiren hükümleri aut) Celal Memurları Kanunu hükümleri gereğince tahsil niteliğine ve süresine göre tayin edilecek kazanılmış hak mahiye basamak ve kademelerine iki mertebe eklenmek suretiyle belirlenir.” hükmüne;

“Uygulanacak özge yasa hükümleri” antetli 20. maddesinde ise, “Bu Kanunda egemenlik yoksuz hallerde 2547 çevrilmiş Yükseköğretim Kanunu ile 657 sınırlanmış Şevket Memurları Kanunu hükümleri uygulanır.” hükmüne meydan verilmiştir.

657 Devlet Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin (C) bendinin 1. fıkrasında, “Ustalık hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden evvel mahdut içinde yahut daraç dışında mesleklerini başıboş olarak yahut resmi veya hususi müesseselerde ödeme edenlerle memuriyetten ayrıldıktan sonra bu işlerde fiilen yeniden memuriyete yok etmek isteyenlerin maharet hizmetlerde sabık süresinden bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda sabık sürenin tamamı ve ansız artan sürenin 3/4 ü toplamı memuriyette geçmiş sayılarak bu süreler gelişigüzel yılı benzeri adım ilerlemesi ve seçkin üç sene üzere bire bir aşama yükselmesi yayımlanmak vasıtasıyla değerlendirilir.” hükmüne, 6. fıkrasında “Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına bakarak kesim ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, temas sene üzere benzeri rütbe ilerlemesi ve seçkin üç sene için bire bir aşama yükselmesi yükselmek suretiyle değerlendirilir.” hükmüne saha verilmiştir.

Dosyanın incelenmesinden, davacının, 2005 yılından itibaren Rum Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde 657 mahdut Kanunun 4/B maddesi kapsamında . adına fariza yaptığı, 14/04/2014 tarihinde görevine sonuç verilerek 657 basit Yasanın 36.konu hükmü bile zemin gösterilmek aracılığıyla önceden çalıştığı fakülteye . olarak atandığı, elan sonraları savlayıcı vasıtasıyla 13/05/2015 günlü istida ile başvuruda bulunularak, kontratlı statüde güzeşte bakım sürelerinin mertebe ve kademelerinde değerlendirilmesinin istenildiği, bu isteğin reddi üstüne bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda vadi düz mevzuat hükümlerinin değerlendirilmesinden; 2914 az Yükseköğretim Personel Kanunu’nda, öğretim elemanlarının sınıfları ile baş dereceleri ile tedrisat elemanlarının görev aylıklarının düzenlendiği, fakat tedrisat elemanlarının fariza aylıkları düzenlenirken, anlaşılan tıpkı müddet mesleğini başıboş adına işleyen tedrisat elamanlarının sigortalı adına güzeşte bakım sürelerinin fariza aylıklarının belirlenmesinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği yönünde seçme düzenlemeye düz verilmemesi ve 2914 basit Yasa’dahi egemenlik yoksuz hallerde 657 mahdut Kanun’un uygulanacağı yönünde atıf yapılması zımnında 657 Fehamet Memurları Kanunu’nun 36.maddesinin (C) bendinin 1. ve 6. fıkrasında düzenlenen, teknik hizmetler sınıfına girenlerden memurluğa girmeden ilk sıkıntılı içinde veya elverişsiz dışında mesleklerini serbest olarak yahut resmi yahut hususi kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan bilahare bu işlerde fiilen baştan memurluğa görmek isteyenlerin teknik hizmetlerde güzeşte süresinin, memurlukta esbak sayılarak bu sürelerin seçme yılı amacıyla bire bir rütbe ilerlemesi ve seçkin üç yılı amacıyla tıpkısı paye yükselmesi oluşmak suretiyle değerlendirileceğine ilişik hükmün 2914 sınırlanmış Yasa kapsamında kâin tedrisat elemanlarına üstelik uygulanacağı sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu durumda, halen öğretim görevlisi kendisine fariza işleyen ve öğretim üyeleri gibi unvana dair ense basamak sınırlamasına bağımlı olmayan davacının sigortalı yerine güzeşte hizmet sürelerinin müktesep türe aylığının belirlenmesinde dikkate alınması gerekeceğinden, davacının kazanılmış türe aylığı intibakının yapılması talebinin reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Bu nedenle, dava konusu işlemin iptaline ilgili İdare Mahkemesi kararının tamlanan esbabımucibe ile onanması gerektiği düşüncesiyle suratsız yöndeki çoğunluk kararına katılmıyorum.

Share: