4/B personelin askeriye süresi gelişim sonu tazminatında dikkate alınır mı?

İş sonu tazminatı ödenmesinde fiilen iki sene çalışmış olma şartı arandığı için askerlik süresi iki yılın hesabında dikkate alınmayacaktır.

Soru: Selam, 13.10.20151.12.2017 tarihleri arasında sözleşmeli infaz koruma memuru adına fariza yaptım. Özlük isteğim ile sözleşmemi feshettim. Bu süreler arasında 6 kamer askeriye yaptım. Askerlikle gelişigüzel 2 yıldan çok hizmetim var. İş sonu tazminatına doğruluk kazanmış olur muyum?

Karşılık: Mehabet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinde, sözleşmeli personel seçiminde uygulanacak imtihan ile istisnaları, bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları ile verilecek aksiyon sonu tazminatı miktarı, kullandırılacak izinler, kondisyon şan ve nitelikleri, itilaf hükümlerine uyulmaması hallerindeki müeyyideler, sözleşme halel halleri, pozisyonların iptali, istihdamına dayalı hususlar ile inikat temel ve usullerinin Cumhurbaşkanınca belirleneceği hükme bağlanmıştır.

Kontratlı Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 7. maddesinde, “Kamu alım ve kuruluşlarının güçlükle dışı teşkilatlarında sözleşmeli olarak çalıştırılan ecnebi tabiiyetli personel ile haftalık iş saati süresi 40 (kırk) saatin altında bulunan personel (Milli Eğitim Bilimi Bakanlığında norm kol sonucu ortaya çıkan hoca ihtiyacının fiilî öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde geçim ile çalıştırılacak öğretmenlerde 40 saat şartı aranmaz) aut olmak amacıyla, kurumunda çalışarak, askeriye ve mevlit dışında kıvrak yer az 2 hizmet yılını tamamlayanlardan;

a) 5510 mahdut Toplumsal Sigortalar ve Genel Keyif Sigortası Kanunu gereğince daima yekpare gelişim göremezlik geliri, malüllük veya ihtiyarlık aylığı bağlanması yahut toptan ifa yapılması,
b) Hizmetlerine lüzumlu kalmadığı için sözleşmesinin feshedilmesi yahut yenilenmemesi,
c) İlgilinin melfuf 6 ncı maddenin ikinci fıkrası mucibince sözleşmeyi feshetmesi,
ç) İlgilinin işe alınma açısından zaruri olan niteliklerden herhangi birini sonra kaybetmesi,
d) İlgilinin ölümü,

hallerinden birinin mekanizma bulmasından ufuk bakım sözleşmesi sona erenlere, fariza yapmakta olduğu keyfiyet unvanı itibariyle, Fehamet Memurları Kanununa bakarak girebilecekleri bakım sınıfındaki tıpkısı yahut bire bir grup unvanı ana alınarak bakım yılı ve öğrenim durumu ayrımsız olan emsali personele 5434 çevrilmiş Türkiye Cumhuriyeti Mütekait Sandığı Kanunu hükümlerine bakarak bir bakım yılı üzere ödenecek maksimal tekaütlük ikramiyesi tutarını geçmemek için, kurumunda çalışılan her kül hizmet yılı üzere ayrılış tarihindeki hizmet sözleşmesinde yazılmış aylık brüt ecir tutarında iş sonu tazminatı ödenir. Benzeri yıldan artan süreler amacıyla de, umum sene amacıyla hesaplanan miktardan o süreye derkenar eden hacim kadar ifa yapılır.” hükümleri vadi almaktadır. Özellik hükmüne bakarak tazminat ödenebilmesi amacıyla sözleşmeli personelin kurumunda fiilen, askeriye ve mevlit dışında akıcı yer beş altı iki bakım yılını tamamlamış olması zorunludur. Danıştay Onikinci Dairesinin 28/3/2019 günlü ve E.:2018/3058; K.:2019/2367 çevrilmiş kararı ile bu fıkrada meydan düzlük “kurumunda” ibareleri tahrip edildiği amacıyla, iki yıllık sürenin ayrımsız kurumda esbak olma şartı aranmayacaktır.

Esasların 7. maddesi ve bu maddenin yöneltme yaptığı ekleme 6. maddenin ikinci fıkrası mucibince sözleşmesini aynı kamer önceden bilim çevirmek koşuluyla fesheden kontratlı personele da gelişim sonu tazminatı ödenmektedir. Bu durumda üstelik fiilen iki sene selis bakım süresi şartı bulunması gereklidir.

Askerlik ve mevlit cihetiyle sözleşmenin feshedilmesi ve akabinde baştan göreve başlanmış olması halinde bu süreler aksiyon sonu tazminatı ödenmesi itibarıyla hizmetin selis olmasına bir ayrıklık yapılanma etmektedir. Ancak gelişim sonu tazminatı ödenmesinde fiilen iki sene çalışmış olma şartı arandığı amacıyla askerlik süresi iki yılın hesabında dikkate alınmayacaktır.

Son namına askeriye süresinin kontratlı personel itibarıyla fiili hizmetten sayılmadığı, personelin sözleşmesini becermek suretiyle askere gidebildiği dikkate alındığında, verdiğiniz bilgilerden fiilen iki sene faaliyet şartını karşılayamadığınız anlaşılmakta olup, bu durumda iş sonu tazminatından yararlanamayacağınızı değerlendirmekteyiz.

Share: