399’a tabi sözleşmeli personelin mahiye hesabı

399 sınırlanmış KHK’ya tabi personelin maaşı bittabi hesaplanır?

Memurlar.net kendisine, 399 sayılı KHK’ya bağımlı personelin mahiye hesabını geçmiş olarak 2008 yılında yapmıştık. Tıklayınız.

Değişen gâh kalemler nedeniyle mahiye hesabının pekâlâ yapılacağına dayalı yazımızı güncelliyoruz.

Kontratlı personelin maaş unsurları 399 az Yasa Hükmünde Kararnamede yer almaktadır.

GELİRLER

Buna bakarak, Kontratlı Personelin inikat ücreti: Temel Ücret + Başarı Ücreti + Kıdem Ücreti + Katma Ödemeden oluşur.

Temel Sevap:

Ana ecir tutarları, kontratlı personelin unvanı, aksiyon gerekleri, işyeri ve iş şartları dikkate kırılmak kanalıyla YPK tarafından azami ve asgari oranları belirtilerek girişim ve vabeste ortaklığın dalavere kurulunca belirlenmektedir.

Başarı Ücreti

Kontratlı personelden sicil ve sükse değerlemesi sonucunda sicil ve başarıları (A) düzeyinde olanlara temel ücretlerinin % 8’i, (B) düzeyinde olanlara % 4’ü, (C) düzeyinde olanlara % 2’si oranında hesaplanacak miktarda sükse ücreti ödenir.

Bayrılık Ücreti:

Sözleşmeli personelden tıpkısı toplumsal asayiş kuruluşuna prim bayılmak kanalıyla geçen bakım süresi toplamı 6-10 sene olanlara asıl ücretlerinin % 2’si, 11-15 yıl ortada olanlara % 3’ü, 16-20 yıl olanlara % 4’ü ve 21 yıl ve daha çok olanlara % 5’i oranında bayrılık ücreti verilir.

Katma Ödeme

375 mahdut Kanun Hükmünde Kararnamenin Melfuf 9 uncu maddesi mucibince, sunu yüksek Devlet memuru aylığının (9500 emare rakamı ile işyar mahiye katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutara), (I) az Cetvelde saha alan unvanlarına bedel mevrut oranların çarpımı sonucu bulunan miktardır. Çabucak ıstampa vergisi kesilir.

KAPAT X

Toplanmış Brüt:

Brüt Ecir + Zahmetli Sandığı Hava Katkısı (%20) + Mülhak Ifa unsurlarından oluşur.

Dolgun Antant Primi:

Sendikaya organ olan personele Familya, April, Orak Ayı ve Ekim aylarında 60,00 TL şişman kesim primi ödenmektedir.

Yabancı açar tazminatı

399 az KHK’nin 30/b maddesi layıkıyla; 375 basit Yasa Mesabesinde Kararnamenin 2 nci maddesi göre yapılacak ecnebi gramer kur tayin sınavı temel alınarak, ecnebi gramer seviyeleri;

A düzeyi için % 10
B düzeyi için % 5
C düzeyi üzere % 2
Oranında bildik seçkin ecnebi vesile için asıl ücrete ilave yapılır. Sağlık vergisi ve nitelik vergisi kesintisi yapılır.

Ocak Yardımı:

399’a tabi sözleşmeli personele bile sülale yardımı ödenmektedir.

KESİNTİLER

Tekaüt Sandığı Matrahı:

(Sendrom + Katma semptom + Kıdem aylığı + Ayak Tabanı Aylığı + (Yeryüzü faziletli kerem memuru aylığı X Munzam göstergeye bakarak anlaşılan ayrımsız devlet)

Mütekait Sandığı Personel Kesintisi

Tekaüt Sandığı Matrahı X %16 (Grado: Bu hesaplama 2008 öncesi girişliler içindir. Teşrinievvel 2008 sonrası girişliler üzere ise Terslik, Yaşlılık ve Ahiret Yolculuğu Sigortaları % 9 + GSS Primi Şahıs % 5 (Ses Seda + Aya Maaş + Özel Hizmet Tazminatı) x % 14 oranında sigorta kesintisi yapılır.

Aylık Idrak Matrahı:

Brüt Ecir (Zahmetli Sandığı Personel Keseneği + varsa özel algı indirimi, bireysel tekaütlük yaşam güvencesi ödemeleri v.b.)

Sağlık Vergisi:

Esas, muvaffakiyet ve bayrılık ücretinden oluşan Kesim Brütü (Eklenmiş ifa, sülale yardımı ve sendika ödeneği aut) ( Em.KesSakatlık Muafiyeti varsa -Sendika Kesintisi) düşüldükten sonradan artan tutarın tamamından algı dilimleri oranında Dirimsel Vergisi kesilir. (193 az Gelir Vergisi Kanununun 103. Maddesi)

Mühür Vergisi:

Anlaşma brüt ücretine melfuf ödeme ve şişman kesim primi(varsa) karışma yapılmak vasıtasıyla binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmektedir.(adam ve bala yardımı hariç)

Hep Kesintiler:

Sağlık Vergisi + Nitelik Vergisi + Mütekait Sandığı Keseneği + Zahmetli Sandığı Çekicilik Karşılığı + (Varsa lojman elektrik su icar bedelleri, sendika aidatı, toplum örgütü aidatı, yürütme kabil sair kesintiler)

Sendika Aidatı:
Geçim brüt ücreti üzerinden boşluk yapılmaktadır.(ilişik ödeme ve insan ve yavru yardımı dünya)

Share: