399’a bağımlı personeli kapsayan yıllık izin düzenlemesi yürürlüğe girdi

399’a bağımlı sözleşmeli personelin kullanamadığı yıllık izinlerin ahir yıla aktarılmasını düzenleyen kanun yürürlüğe girdi

6824 mahdut er bezi yasa, 8 Mart 2017 günlü Resmi Gazetede yayımlandı.

Kanunun, 24. maddesi şu şekildedir:

“MADDE 24- 22/1/1990 tarihli ve 399 sınırlanmış Amme İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Dar Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dayalı Kanun Mesabesinde Kararnamenin 21 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yıllık izinler, adım veya ilişkin ortaklığın akla yatkın bulacağı zamanlarda toptan yahut ihtiyaca bakarak hane hizip kullanılabilir. Tıpkı kavil döneminde metruk izinler müteakip inikat döneminde kullanılabilir. Akan konvansiyon dönemi ile benzeri eski anlaşma dönemi dünya, önceki kavil dönemlerine ilgilendiren kullanılamayan izin hakları düşer.”

Mübayenet yapılan 24. maddenin bozuk abes ise şu şekildedir:

“Madde 21(1) Kontratlı personelden hizmeti 10 yıla büyüklüğünde olanlara (10 yıl dahil) yılda 20 dolaşma, 10 yıldan çok olanlara yılda 30 dönüş ücretli izin verilir. Almanak izin verilmesine temel hizmetin tespitinde kamu alım ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süreleri ile bayrakaltı gözönüne alınır. Bu şekilde hizmet süresi benzeri yıldan az olanlar ile bölümsel zamanlı istihdam edilenlerden benzeri yıldan birkaç süreli ittifak yapılanlara (sene ortamında işyar statüsünden kontratlı statüye geçirilenler hariç) almanak müsaade verilmez.
(2) Almanak izinler, teşebbüs veya merbut ortaklığın akla yatkın bulacağı zamanlarda toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Tıpkısı kesim döneminde metruk izinlerin müteakip itilaf döneminde kullanılması kabil değildir.”

DEĞERLENDİRME

1- Yapılan düzenlemeye bakarak, 399’a tabi kontratlı personelin kullanamadığı almanak izinleri bir sonraki yıla aktarılacaktır. Bu doğruluk memurlar için filhakika var. Bu düzenlemeyle, transfer hakkı, 399’a tabi kontratlı personele dahi verilmiştir.

Eskimemiş düzenleme layıkıyla, söz gelişi 2017 yılında 30 çevrim almanak müsaade hakkı olan ve yemeden içmeden 10 devir yıllık cevaz düz 399’a bağımlı sözleşmeli personel, 2018 yılında 30+20=50 gün yıllık izin kullanabilecektir.

2- Bu aranjman 8 Mart 2017 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Share: