399 az KHK’ye bağımlı KİT personeli limited şirketi ortağı cins mi?

KİT kontratlı personeli, fariza yaptığı kuruluşun zindelik konusuna giren alanlarda canlılık gösteren şirketlere, kendisi, eşi ve reşit sıfır çocukları ortak olamamaktadır. Istifham: 399 çevrilmiş KHK kapsamındaki KİT sözleşmeli personeli limited şirket ortağı cins mi? Takkadak ortaklığı olan amma imza yetkisi olmayan bir paydaşlık. Bu konuda çokça araştırma yaptım amma net bir değerlendirme göremedim.

Yanıt: Amme iktisadi teşebbüslerinin personel rejimi 399 az Yasa Mesabesinde Kararnamede düzenlenmiştir. KHK’nin 3. maddesinde teşebbüs ve sadık ortaklıklarda hizmetlerin memurlar, kontratlı personel ve işçiler marifetiyle görüleceği müstahkem, işçilerin bu KHK’ye tabi olmadığı ifade edilmiştir. Maddenin devamında, kontratlı personelin teşebbüs ve kapalı ortaklıkların umumi idare esasları dışında yürüttükleri hizmetlerde bu KHK’da tamlanan hukuki esaslar çerçevesinde akdedilecek bire bir barışma ile çalıştırılan işçi statüsünde olmayan personel olduğu hükme bağlanmıştır. KHK’nin 58. maddesinde ise sözleşmeli personele ait olarak bu KHK’üstelik egemenlik namevcut hallerde Heybet Personel Başkanlığının görüşü içerlemek kaydıyla 657 çevrilmiş Kanunun ilgili hükümlerinin uygulanacağı rapor edilmiştir. Celal Personel Başkanlığı kapatıldığı için bu görevi şimdilik Aile, Düzentileme ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine getirecektir.

399 sayılı KHK’birlikte meydan alan, KİT personelinin tecim ve idrak getirici faaliyetlerde bulunmasına ilişkin hükümler 657 dar Kanundan değişik düzenlenmiştir. KHK’nin “Eksantrik İş ve Bakım Yasağı” antetli 15. maddesinde, “Girişim ve sınırlanmış ortaklıkların umum müdür, azamet müdürleri ile yönetim kurulu ve yönetim komitesi üyeleri ve seçme zümre personeli bu Kanun Hükmünde Kararnamede öngörülen haller dışında ayrıksı benzeri işle meşgul olamazlar.
Birinci fıkrada sayılanlar;
a) Laedri şirketler hariç tevessül etmek üzere, çalıştıkları kuruluşların ruh konusuna giren servet ve hizmetlerin istihsal ve ticareti ile uğraşan şirketlere eş olamazlar. Bunların eşleri ile olmuş olmayan çocukları dahi tıpkısı yasaklara tabidir.
b) Girişim idare kurulunun muvafakatı üzerine teşebbüs yahut vabeste ortaklıkların iştiraklerinin serbest birisinde girmek kaydıyla bulundukları yerdeki, makul aday bulunamaması halinde eksantrik yerdeki iştiraklerin yönetim kurulu üyeliğine, denetçiliğine ve arıtma kurulu üyeliğine getirilebilirler.
İlgili Vekâlet personeli birlikte, öz görevlerine melfuf namına bakanın izni ile, adım umumi müdürü aracılığıyla, bu fıkrada adı sabık görevlere atanabilirler.
Aşağıda gösterilen gelişim ve hizmetler bu maddede öngörülen iş ve hizmet yasağının kapsamı dışındadır.
a) Anne görevlerine fek gelmemesi ve girişim genel müdürü veya izin vereceği diğer amirlerin makul görmesi şartıyle, seçme türlü yetişek ve tedris faaliyetlerinde görev alınması,
b) Kanunla veya Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle müesses toplumsal güvenlik kuruluşları, amme kurumu niteliğini haiz kuruluşlar, teşebbüsün faaliyetleri ile ilişik toplumsal ve mesleksel nitelikteki kuruluşların dümen, denetleme ve meşveret organlarında görev alınması, (1)
c) Kişiler, gelgel ve kuruluşlarca, görevleri nedeniyle teşebbüs ve mecbur katılma personeli aleyhine açılan davalarda, teşebbüs umumi müdürünün uygun görmesi üzere görevlendirilecek avukatlarca defans yapılması,
d) Bilirkişilik ve yargıcılık kabilinden kanunlardan doğan görevler.
Kısmi zamanlı namına istihdam edilen kontratlı personelin ne aksiyon yahut hizmetleri yapamayacağı sözleşmelerinde belirtilir.
Bu özellik hükümlerine marjinal hareket edenlerin sözleşmeleri fesh edilir.” hükümleri vadi almaktadır.

Bap hükmüne göre KİT kontratlı personeli tıpkı kısıtlama olmaksızın laedri şirketlere eş olabilecek, ayrıca fariza yaptığı kuruluşun zindelik konusu dışındaki dünyalık ve hizmetlerin üretim ve ticareti ile uğraşan değişik şirketlere birlikte (limited, kollektif, komandit) ortak olabilecektir. Şirketlerin faaliyet konuları ise ana sözleşmelerde belirtilmektedir. Görev yaptığı kuruluşun elektrik konusuna giren alanlarda cümbüş gösteren şirketlere ise kendisi ile alay malay eşi ve reşit olmayan çocukları dahi ortak olamayacaktır.

Şeriklik ortaklığı ile ait buut özetle hakeza. Müşareket organlarında fariza alma konusu ise farklı sonuçlar doğuracaktır. 15. konu mesabesinde personelin yapabileceği hareket ve hizmetler tutma vasıtasıyla belirtildiğinden, eş olunmasına müsaade verilse dahi kuma olunan şirketlerin organlarında fariza kabul etme bahis konusu hükme uymazlık teşekkül edecek, böyle bir durumda ittifak feshedilecektir.

Serencam yerine şeriklik ana sözleşmesinde tamlanan canlılık konusunun fariza yapılan kuruluşun cümbüş konusundan farklı olması halinde KİT sözleşmeli personelinin limited şirket ortağı olabileceğini fakat şeriklik yönetiminde görev alamayacağını değerlendirmekteyiz.

Share: