18 başlıkta Çap Memurları Düzen Bağı Yönetmeliğinde neler değişti?

Fehamet Memurları Düzen Bağı Yönetmeliği 30 April 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eskimemiş Yönetmelikle gelişigüzel 1982 yılından bu yana mütenevvi değişikliklerle gelişigüzel yürürlükte mütezayit Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Için Yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Kurumlar düzen bağı kurulları ve sıkı amirleri hakkındaki yönetmeliklerini 6 ay içerisinde kullanılmamış Yönetmelikle ahenkli kuzuluk getirecek. Bu müddet zarfında kapatılan Yönetmelik kapsamında düzenlenmiş kâin düzen bağı kurulları ve sıkı düzen amirlerinin görev ve yetkileri devam edecek.

Kullanılmamış Yönetmelik Kapatılan Sıkı Kurulları ve Sıkı Düzen Amirleri Karşı Talimatname ile ayrımsız şekilde 657 basit Kanunun 134. maddesinin 2. fıkrasına dayanılarak yürürlüğe konulmuştur. Paragraf mesabesinde, “Bu kurulların bünye, üyelerinin görev süresi, konuşma ve değişmeyen usulü, hangi memurlar karşı değişmeyen verebilecekleri ve sıkı amirlerinin nasıp ve tespitinde uygulanacak esaslar ile bunların bitirme ve sorumlulukları kabilinden hususlar Cumhurbaşkanınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” denilmektedir.

Kullanılmamış Yönetmelikle nazik ölçüde mülga Yönetmeliğin sistematiği koruma görevlisi edilmiş olmakla alay malay Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin lüzumlu kıldığı mecburi ara sıra tebeddülat işlenmiş, sıkı düzen kurullarını tevlit yetkisi verilen makamların -nazır, vali, şehremini- takdir yetkisi artırılmış, büyükşehir belediyesi personeli amacıyla faziletkâr sıkı müesses görevi encümenden alınarak İçişleri Bakanlığı Erdemli Sıkı Düzen Kuruluna devredilmiştir.

Kullanılmamış Talimatname düzen bağı kurullarının oluşumu ile faaliyet asıllar ve esasları dışında ayrıca, Kanunda düzlük düz zamanaşımı, itiraz, geçerlilik yoluna başvuru, cezaların uygulanması, cezaların erkek dosyasından silinmesi konularını dahi kapsamına almıştır. Gine bire bir yenilik kendisine 134. bap ile sunulan yetkinin dışına çıkma şekilde süreç içerisinde şiddet içtihatlarıyla oluşan uygulamaları, kapatılan Kerem Personel Başkanlığı görüşleriyle sağlanan uygulamaları bile mevzuat hükmüne dönüştürmüştür.

Bakir Yönetmelik ile getirilen değişiklikleri güdük başlıklar halinde belirtecek olursak;

-Başbakanlığın ilga edilmesi ve müsteşar ile müsteşar yardımcısı kadrolarının bakir hükümet sisteminde kaldırılmasıyla gelişigüzel yeni Yönetmelikte bu gelgel ve unvanlara saha verilmemiş,

– Asamble başbuğ ve üyelerinin fariza süresi iki yıldan üç yıla matrut, (Madde 19)

– Asamble başbuğ ve üyelerinin ikinci merhale karışma zaman ve karabet hısımlarıyla ilgilendiren toplantılara katılamamasında kohezyon üçüncü dereceye matrut, (Bap 22)

– Kurumsal sıkı amirleri yönetmeliklerinin yürürlüğe konulabilmesi amacıyla seçme kurumdan kuruntu alınmasına ister yepyeni (Bap 5, Yön 41, Arızi Madde 1), (Öncesinde Celal Personel Başkanlığı görüşü gerekliydi)

– Tedviren görevlendirilen yöneticilerin disiplin amiri yetkisine haiz olduğu müstahkem, (Bap 5)

– Bakım özellikleri, kuruluş yapıları veya kadro unvanlarındaki ayrımlılık sebebiyle sıkı kurullarını Yönetmelikte öngörüldüğü şekilde oluşturamayan kurumların kurullarını farklı yapıda oluşturabilmesi için her kurumdan rey alınmasına gerek yepyeni, (Madde 9, 16) (Kapatılan Yönetmelikte Cesamet Personel Başkanlığı görüşü gerekliydi)

– Sıkı Düzen kurullarının oluşumunda belli ünite amirlerinin asamble üyesi olmasını zorunlu kılan hükümlere düz verilmeyerek kurulları oluşturmaya izinli amirlerin -özellikle bile valilerin- takdir yetkisi artırılmış, (Konu 9, 10, 11, 12)

– Aylıktan akçakesme ve derece ilerlemesinin durdurulması cezası alanların kurullarda süresiz namına görev almasını kırıcı uygulamadan vazgeçilerek, cezasına bakarak 5 ve 10 sene süre geçtikten bilahare kurullarda fariza ahiz imkanı getirilmiş, (Bap 19)

-Ara Sıra unvanlarda kâin memurlara verilen cezalarda itiraz mercileri açıklığa kavuşturulmuş, (Konu 25)

– Disipline hilaf edim yahut halin işlendiği sırada memurun fariza yerindeki sıkı düzen amiri ve sıkı oturmuş çıkışlı kılınarak vekalet, ikinci görev, arızi görev gibi kadrosunun bulunduğu saha dışında bambaşka benzeri yerde kâin ve bulunduğu yerde başıbozukluk sergileyen görevli için işlem yapmaya mezun emir ve kurullar muayyen, (Bap 24, 25)

KAPAT X

– Disiplin soruşturması zorunluluğu getirilmiş, soruşturmayı yapacak görevliler tespit edilmiş (Konu 28)

– Muhakkiklerin soruşturmasını yürüttükleri kişilerden hiyerarşik olarak madun düzeyde olamayacağı marke, (Yön 28)

– Muhakkikin faaliyet usulü, soruşturma raporunun şekli düzenlenmiş (Yön 29),

– Defans isteminin şekli düzenlenmiş, savunmanın düzen bağı amiri tarafından alınması gerektiği, dolaylı kendisine muhakkikin defans alamayacağı hükme angaje, (Yön 30)

– Faziletli düzen bağı kurullarına yazılmış yahut namzet akıbet savunma alma yetkisi bırakılmış, (Konu 30)

– Memurin hakkındaki şikayetlerin taşıması müstelzim evsaf ve dikkate alınmayacak şikayetler lokalize, (Husus 38)

– Sıkı cezalarının kamu görevlisi vukuf sistemine kaydedilmesi uygulamasının dayanağı oluşturulmuş, (Yön 39)

– Kurumsal sıkı düzen amirleri yönetmeliklerinin taşıması gereken form şartları düzenlenmiştir. (Özellik 41)

Eskimemiş Yönetmelikte, kurumsal sıkı amirlerinin taşıması gereken biçim şartları muayyen olsa birlikte uygulama ve ölçün birliği sağlanması bakımından kurumsal yönetmeliklerin Resmi Gazetede yayımlanması öncesinde bir çalım vasıtasıyla akıllıca düşün verilmesini sağlayacak bir aranjman henüz durumunda olurdu.

Ceza teklifinin düzen bağı ve efdal sıkı kurullarınca reddedilmesi halinde izinli amirlerce eksantrik ayrımsız ukubet verilmesinde Yönetmelikte belirlenen asıllar ve esaslara uyma zorunluluğu (Bap 27) getirilmesi uygulamada ülkü oluşturabilecek kadar duruyor. Böyle tıpkı durumda baştan anket yapılması veya defans alınması gerekip gerekmediği konusu henüz kesin tabir edilebilirdi.

Ayrıca, disiplin cezalarının mahkemelerce işin esasına girilmeden gestalt şartlarındaki eksiklik sebebiyle tahrip edilmesi halinde kurumlarca bu eksikliklerin giderilerek ceza verilebileceği yönünde ayrımsız egemenlik birlikte Yönetmeliğe konulabilirdi.

Serencam yerine Kanunun verdiği mezuniyet dışına coşmuş olsa bile kullanılmamış Yönetmeliğin istikrar nail şiddet kararlarını ve eskiden Oran Personel Başkanlığı marifetiyle uygulama birliği sağlamaya yönelik mevdu görüşleri bünyesinde barındırdığı ve anket sürecine ilişkin detaylar, sormaca raporu ve kurumsal yönetmeliklerin taşıması müstelzim merkez şartlarını düzenlediği amacıyla pratikte yaşanan çoğu soruna çözüm getireceğini değerlendirmekteyiz.

Share: