10 ahit göreve gelmeyen öğretim üyesi için, 657’nin istifa hükümleri uygulanır mı?

Akademik personel üzerine 657 dar Ihtişam Memurları Kanununun 94. maddesinde planlı müstafi sayılmaya ait aranjman uygulanabilir mi?

Akademik personel üzerine 657 sayılı Oran Memurları Kanununun 94. maddesinde planlı müstafi sayılmaya ilgili aranjman uygulanabilir mi?

Danıştay verdiği kararda Üniversite tedris üyeleri karşı 657 dar Kanunun çeklime ve çekilmiş sayılmaya ilişkin hükümlerinin uygulanıp uygulanamayacağını tartışmıştır. Karara laf görüngü birlikte, (X) Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümünde öğretim üyesi namına görev özne davacının 26.01.2015 ile 06.2.2015 tarihleri arasında mesaiye gelmemesi dolayısıyla üzerine sıkı düzen soruşturması açılmış, bu soruşturma sonucu planlı raporda ise; Yükseköğretim Kurumları Tutumlu, Tedris Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliğinde selis 10 dönem süreyle göreve gelmeme eylemi hakkında tıpkı düzenleme bulunmadığı bundan periferi sormaca konusu boyut için 657 çevrilmiş Celal Memurları Kanununun 94. maddesinde düzenlenen görevden çekilmiş sayılması hususunda kıymetlendirme yapılması gerektiği belirtilmiştir. İdare tarafından de getirilen teklif doğrultusunda davacının 657 dar Cesamet Memurları Kanunu’nun 94. maddesi göre tedrisat üyesinin müstafi sayılmasına değişmeyen verilmiştir.

İdare Mahkemesi, 2547 az gerekse 2914 sınırlanmış Kanunların yukarıda belirtilen maddeleri ile genel ahkâm ve 657 sayılı Kanununa yapılan atıfların şahsiyet haklarına ilişkin olması dolayısıyla 657 sayılı Kanunun hizmet model ve şartlarını düzenleyen IV. kısmın memurluğun sona ermesini düzenleyen 4. bölümde düz düzlük ricat müessesinin akademisyen personeli karşı uygulanamayacağı gerekçesiyle fesih kararı vermiştir.

Danıştay 2. Dairesi ise 2547 sınırlanmış Yükseköğretim Kanunu’nda gerekse 2914 mahdut Yükseköğretim Personel Kanunu’nda, öğretim elemanlarının görevden fariğ sayılmasının usul ve esaslarına ilgilendiren ayrımsız düzenlemeye yer verilmemiş olmasına rağmen, 2547 dar Yasanın 62. ve 2914 çevrilmiş Yasanın 20. maddelerindeki tensikat karşısında koşullarının varlığı durumunda üniversite talim elemanları üzerine 657 sayılı Yasanın 94. maddesinin uygulanmasına engel tıpkı genişlik bulunmadığına karar vermiştir.

Danıştay kararında düz düz cebin oyda ise; 2547 ve 2914 az Kanunlara tabi tedrisat elemanlarının Kanunda tanımlanmış olan görevleri ile 657 dar Kanuna tabi memurların yürüttükleri amme hizmetinin değişik niteliklerde olduğu, kanun koyucunun bu farklılığı geçindirmek kanalıyla, 2547 mahdut Yasada tedrisat elemanları açısından göreve süreksizlik abur cubur üzere tıpkısı yönetsel tasarruf öngörmeyerek ilişik Yönetmelik ile sıkı cezasına tabi kıldığı, yönetmelikte disiplin cezasına tekabül fail tıpkı durumun daha bunaltıcı sonuçları olan idari benzeri tasarrufa bağlanmasının hukuka ve hakkaniyete uygun olmayacağı, 10 çevrim okunabilen namına göreve gelmemeye ilişkin yaptırım hükmünün Yönetmelikten çıkarılmış olsa birlikte olsa analog eylemlere ilgilendiren yaptırımların Yönetmelikte aranje olması dolayısıyla 657 sayılı Kanunun Çekilmeye ait hükümlerinin uygulanamayacağı rapor edilmiştir.

T.C.

D A N I Ş T A Y

SEKİZİNCİ DAİRE

Asıl No : 2016/8020

Değişmeyen No : 2017/9942

Değişmeyen Tarihi: 27.12.2017

İstemin Özeti : İdare Mahkemesinin 30/03/2016 dolaşma ve E:2015/1119, K:2016/555 sayılı kararının hukuka hilaf olduğu öne sürülerek, 2577 basit Kanunun 49. maddesi göre temyizen incelenerek bozulması istemidir.

Savunmanın Özeti : Defans verilmemiştir.

Danıştay Muayene Hakimi : Ay SARIYILDIZ

KAPAT X

Düşüncesi : İstemin kabulü ile Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince dosyanın olgunlaşma ettiği anlaşıldığından yürütmenin durdurulması istemi için karar verilmeyerek işin gereği görüşüldü:

Sorun, (X) Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Lansman Bölümünde öğretim üyesi yerine fariza eden davacının davalı idarece müstafi sayılmasına dair işlemin iptali ile ödenmemiş maaşının kanuni faiziyle ve insan haklarının tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

İdare Mahkemesince davacıya atfetme edilen eylemin yukarıda kayran verilen düzen bağı mevzuatında (çıkarılarak) düz almadığı, lüzumlu 2547 az gerekse 2914 çevrilmiş Kanunların yukarıda tamlanan maddeleri ile umumi ahkâm ve 657 sayılı Kanununa yapılan atıflar eş haklarına ilgili olması zımnında üstelik 657 mahdut Kanunun hizmet model ve şartlarını düzenleyen IV. kısmın memurluğun sona ermesini düzenleyen 4. bölümde kayran kayran çekilme müessesinin öğretim üyesi personeli ve davacı açısından nüfus hakları kapsamında değerlendirilmesine imkân bulunmadığı gerekçesiyle işlemin iptaline değişmeyen verilmiştir.

657 sınırlanmış Şevket Memurları Kanunu’nun “Istifa” antetli 94. maddesinin 1. fıkrasında, Çap memurunun kapalı olduğu kuruma yazılmış adına müracaat etmek yoluyla memurluktan çekilme isteğinde bulunabileceği, mezuniyetsiz yahut kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin ayrılma edilmesi ve bu terkin akıcı 10 gün devam etmesi halinde, yazılı başvurma şartı aranmaksızın, incizap isteğinde bulunulmuş sayılacağı kuralına saha mevdu olup, “istifa” memurluğu sona erdiren bire bir format namına düzenlenmiştir.

Yükseköğretim Kurumları Hoşgörülü, Tedrisat Elemanı ve Memurları Sıkı Yönetmeliği’nin “Görevinden Fariğ Sayma” antetli 10. maddesinin (c) bendinde ise, destursuz yahut kurumca kabul edilen mazereti olmaksızın görevi okunabilen 10 periyot ayrılmak, kısmi statüde bulunanlar için ise akıcı 40 saat yahut elan çok göreve süreksizlik ifşa etmek, görevinden fariğ tutma cezasını müstelzim ishal ve haller beyninde sayılmış olmakla gelişigüzel söz konusu bu aranjman 29.1.2014 güneş ve 28897 az Resmi Gazetede yayımlanan fark ile yürürlükten giderilmiş bulunmaktadır.

Burada, lüzum 2547 az Yükseköğretim Kanunu’nda gerekse 2914 mahdut Yükseköğretim Personel Kanunu’nda, talim elemanlarının görevden fariğ sayılmasının usul ve esaslarına ilişkin bir düzenlemeye düz verilmemiş ise dahi, 2547 basit Yasanın 62. ve 2914 az Yasanın 20. maddelerindeki düzenlemeler karşısında koşullarının varlığı durumunda darülfünun tedris elemanları karşı 657 basit Yasanın 94. maddesinin uygulanmasına bariyer tıpkısı buut bulunmadığı kanaatine ulaşılmıştır.

Ancak, benzeri talim elemanının görevden çekilmiş sayılmasının kabul edilebilmesi amacıyla, destursuz veya kurumca akseptans edilen mazereti olmaksızın görevin infirak edilmesi aynı zamanda bu terkin kesintisiz 10 ahit bitmeme etmesi gerekmektedir.

Dosyanın incelenmesinden; (X) Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Lansman Bölümünde öğretim üyesi yerine fariza eden davacının 26.01.2015 ile 06.2.2015 tarihleri arasında mesaiye gelmemesi zımnında için ölçülü disiplin soruşturması sonucu planlı raporda, Yükseköğretim Kurumları Tutumlu, Öğretim Elemanı ve Memurları Sıkı Düzen Yönetmeliğinde kıvrak 10 aktarılma süreyle göreve gelmeme eylemi üzerine tıpkısı düzenleme bulunmadığından hareketle 657 basit Mehabet Memurları Kanununun 94. maddesinde düzenlenen görevden çekilmiş sayılması hususunda değerlendirme yapılması uğrunda getirilen öneri doğrultusunda davacının 657 sayılı Çap Memurları Kanunu’nun 94. maddesi gereğince müstafi sayılması konusunda bakılmakta olan davanın açıldığı görülmektedir.

Olayda, davacının 26.01.2015 ile 06.2.2015 tarihleri arasında mesaiye gelmemesi nedeniyle üzerine düzenlenen tutanaklar ile sabit ise bile; 657 dar Yasa’nın 94. maddesi, izinsiz yahut kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin infirak edilmesi halini düzenlediğinden uyuşmazlıkta söz konusu koşulların bulunup bulunmadığının incelemesi yapılarak Mahkemece benzeri değişmeyen verilmesi gerekmektedir.

Bu durumda; akademik personel için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve ilişik mevzuatta aranjman bulunmaması halinde, 657 dar Yasa hükümlerinin uygulanabileceği dikkate alındığında, 657 dar Çap Memurları Kanunu’nda yer düz düzenlemelerin tedris üyeleri karşı uygulanamayacağı gerekçesiyle sunulan nakız kararında türel çıkacak bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; İdare Mahkemesinin temyize bahis kararının bozulmasına, dosyanın baştan benzeri değişmeyen oluşmak amacıyla mezkûr Mahkemeye gönderilmesine, bu kararın manifesto tarihini izleyen 15 (onbeş) aktarılma içerisinde kararın düzeltilmesi yolu örtüsüz girmek üzere, 27.12.2017 tarihinde gerekçede oyçokluğu, aslında oybirliği ile karar verildi.

GEREKÇEDE KARŞI FIKIR :

2547 basit Yükseköğretim Kanunu’nun 62. maddesinde; “Darülfünun öğretim elemanları ve kayırıcı kuruluşlar ile üniversitelerdeki işyar ve başka görevlilerin insan hakları amacıyla bu yasa, bu kanunda belirtilmeyen hususlar amacıyla Üniversite Personel Kanunu, Darülfünun Personel Kanununda sıfır hususlar için ise genel hükümler uygulanır.” hükmü saha almaktadır.

Mezkûr Kanunun 65/9. maddesinde ise, talim elemanları, memur ve değişik personel ile öğrencilerin disiplin işlemlerinin Yükseköğretim Yerleşmiş Başkanlığı vasıtasıyla çıkarılacak yönetmeliklerle düzenleneceği kurala bağlanmıştır.

Tamlanan yön gereğince yürürlüğe konulan ve sorun konusu işlemin yapılış edildiği tarihte yürürlükte kâin Yükseköğretim Kurumları Tutumlu, Öğretim Elemanı ve Memurları Sıkı Düzen Yönetmeliğinin 29.01.2014 ruz ve 28897 az Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırılan 10/c maddesinde; müsaadesiz yahut kurumca kabul edilen mazereti olmaksızın görevi selis 10 devir fırlamak, görevinden çekilmiş tutma cezasını müstelzim edim ve haller ortada sayılmıştır.

Benzeri Yönetmeliğin “Adım İlerlemesinin Durdurulması” başlıklı 9. maddesinin b bendinde müsaadesiz veya kurumlarca kabul edilen özürü olmaksızın akıcı 3-9 dönme süreksizlik gösteren personele ilişik cezanın verilebileceği; “Amme Görevinden Çıkarma” antetli 11. maddesinin c bendinde ise izinsiz yahut kurumlarınca kabul edilebilir özrü olmaksızın bire bir yıl içinde hep adına temelli statüde olanlar için 20 bölüm göreve gelmemenin yaptırımı aranjman altına alınmıştır.

2914 sınırlanmış Yükseköğretim Kanunu’nun 20. maddesinde birlikte, bu Kanunda hâkimiyet namevcut hallerde 2547 çevrilmiş Yasa ve 657 sayılı Heybet Memurları Kanunu kurallarının uygulanacağı belirtilmiştir.

Tedrisat elemanlarının atanma usulleri ve süreleri ile yürütecekleri görevlerinin nitelikleri 2547 dar Kanunda, sair şahıs hakları dahi 2914 sayılı Kanunda düzenlenirken ilgililerin görevlerinden incizap isteğinde bulunma evet da bulunmuş sayılma şeklinde öz iradelerine vabeste adına sonlandırmalarına ilgili sarih ayrımsız Yasa kuralına yer verilmemiş olup, 2547 çevrilmiş Yasa uyarınca çıkarılan ve yukarıda alıntısı yapılan Yönetmelikte göreve kıvrak 10 zaman akseptans edilebilir tıpkısı mazereti olmaksızın devamsızlık gösterme abur cubur sıkı hukuku kapsamında aynı yaptırıma angaje, ilişik buyruk elan sonraları 29.01.2014 güneş ve 28897 az Resmi Ceride ile yürürlükten kaldırılmıştır.

bu arada, sevgili konusu muamelat 657 çevrilmiş Kanunun 94. maddesi gereğince yapılış edilmiş olduğundan bu hükmün savlayıcı hakkında uygulanıp uygulanmayacağının üstelik irdelenmesi gerekmektedir.

657 az Ululuk Memurları Kanununun “Memurluğun Sona Ermesi” başlıklı 4. Bölümünde kayran verilen “Incizap” başlıklı 94. maddesinde; Celal memurunun kapalı olduğu kuruma kayıtlı olarak müracaat etmek yoluyla memurluktan incizap isteğinde bulunabileceği; mezuniyetsiz yahut kurumlarınca akseptans edilen mazereti olmaksızın görevin metrukiyet edilmesi ve bu terkin kıvrak 10 gün devam etmesi halinde, bağlanmış başvurma şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılacağı hâkimiyet altına alınmıştır.

Esasen, benzeri Kanunun “Disiplin” antetli 7. Bölümünde düzlük sunulan “Düzen Bağı cezalarının çeşitleri ile ukubet uygulanacak amel ve haller” antetli 125. maddesinde, özürsüz namına bir yahut iki zaman göreve gelmemek aylıktan kesme cezasını; özürsüz ve selis 3-9 aktarılma göreve gelmemek da paye ilerlemesinin durdurulması cezasını mucip ishal ve haller arasında sayılmıştır.

657 sınırlanmış Kanunda kayran alan bu kuralların birlikte değerlendirilmesinden anlaşılacağı için; Ihtişam memurlarının 10 güne kadar olan devamsızlıkları disipline laf tıpkısı suç yerine değerlendirilirken, 10 dolaşma devamsızlık halinde ilgilinin memuriyetini kendi iradesiyle sonlandırmış olduğu kabul edilerek idari aynı tasarrufta bulunulmaktadır.

Bu kurulların amacı ise, 657 sayılı Kanuna bağımlı memurların yürüttüğü kamu hizmetinin niteliğinden kaynaklanmaktadır. Azamet memurlarının devamsızlıklarının yürüttüğü hizmete doğrudan etkisinin bulunduğu tartışmasızdır.

2547 ve 2914 çevrilmiş Kanunlara tabi öğretim elemanlarının Kanunda tanımlanmış olan görevleri ile 657 mahdut Kanuna tabi memurların yürüttükleri kamu hizmetinin değişik niteliklerde olduğu açıktır.

Kanun koyucunun bu farklılığı temaşa etmek vasıtasıyla, 2547 sınırlanmış Yasada öğretim elemanları açısından göreve devamsızlık havadan için ayrımsız idari artırım öngörmeyerek ilişik Yönetmelik ile sıkı cezasına tabi kıldığı sonucuna ulaşılmaktadır. Kaldı kim, sıkı cezası şeklinde bünye edilecek tıpkısı muamelat ile yönetimsel tıpkısı tasarruf niteliği taşıyan işlemin oluşturulma süreci ve ilgili açısından yaratacağı türel sonuçlar birbirinden ayrımlılık taşımaktadır. bu bakımdan, yönetmelikte düzen bağı cezasına istikbal fail bir durumun elan dokunaklı sonuçları olan yönetimsel benzeri tasarrufa bağlanmasının hukuka ve hakkaniyete makul olmayacağı üstelik açıktır.

Bu meşruhat ışığında, seçkin ne büyüklüğünde 10 dönem kıvrak adına göreve gelmemeye ilişik yaptırım hükmü Yönetmelikten kaldırılmış olsa bile benzer eylemlere ilişik yaptırımların Yönetmelikte düzenlenmesi karşısında, 2547 sınırlanmış Yasaya bağımlı asistan kendisine fariza özne savlayıcı karşı durumun yukarıda aktarılan Yönetmelik layıkıyla yapılacak bire bir anket ile tespit edilerek, bunun sonucuna göre muamele kasılma edilmesi gerekmekte iken, görevinden fariğ sayılması yönünde 657 basit Kanunun 94. maddesi göre yapılış edilen sorun konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Mahkeme kararının yukarıda tamlanan gerekçeler doğrultusunda bozulması gerektiği düşüncesiyle çoğunluk kararına katılmıyoruz.

Share: