1 yıldan fazla mahbes cezası alan, memur olanaklı mi?

1 yıldan çok cezaevi cezası düzlük bire bir kişi, Oran memuru olabilir mi?

Memurlar.net adına dün, Azamet Personel Başkanlığının, 1 yıldan birkaç süreli hapis cezası alanların durumuna ilişmaksat görüşünü yayımlamıştık.

Bugün ise esasen DPB’nin, 1 yıldan çok süreli hapishane cezası alanların durumuna ilişhedef görüşünü yayımlıyoruz.

Başkanlığın, 2014 yılının Kasım ayında verdiği kullanılmamış tarihli görüşe göre, 1 yıldan aşkın süreli mapushane eczası düzlük tıpkı kişi, mapus cezasının 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen yüz kızartıcı suçlar dışında kalması ve yasak hakların iadesi kararı alınması yerinde, Oran memuru olabilecek.

İŞTE DPB’NÄ°N GÖRÜŞÜ

ÖZET: 657 sayılı Ululuk Memurları kanununun 48/A-5 maddesinde sayılan nitelikteki suçlar dışında her suçtan dolayı 1 yıl yahut daha çok mahpushane cezası alanların memnu hakların iadesi kararı aldırmaları halinde büyüklük memuru kendisine atanmaları hk. (19/11/2014-2486)

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Eklenmiş 1 inci maddesi hükümleri gereğayrıntılı tayin teklifi Kültür Bakanlığı emrine yapıulan …’ın adli sicil arşiv kaydının bulunduğundan bahisle, söz konusu kişinin Fehamet memurluğuna alınacaklarda aranacak şartları taşıyan olup olmadığı hususunda Kat Başkanlığımız görüşünün arzu edildiği bandaj yazı ve ekleri incelenmiştir.

Ä°lgi yazı ve eklerinin incelenmesinden, ilginin “bıçakla dirimlik acı geçirecek şekilde müessir edim, bu suça yardım, hakaret” suçundan Eskişehir 3 üncü Temel Ceza Mahkemesinin 05/06/2001 çağ ve 2001/851 sayılı Kararıyla 1 yıl 8 kamer hapishane ve 68.445.000 TL ağır servet cezası, Eskişehir 2 nci Hazar Ukubet Mahkemesinin 22/12/2011 sıra ve 2011/949 sayılı Kararı ile üstelik 2.400 TL adli dünyalık cezası ile cezalandırıldığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Ululuk Memurları Kanununun 48/A-5 inci maddesinde “Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde tamlanan süreler geçmiş olsa bile; düşünülerek işlenen tıpkısı suçfecir dolayı bire bir yıl yahut henüz çok süreyle cezaevi cezasına evet birlikte affa uğramış olsa de devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, düzmecilik, güveni kötüye kullanma, dolanlı iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına arabozanlık karıştırma, suçfecir kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama yahut kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.” hükmü düzlük almakta olup, bile bile işlenen bire bir suçtan dolayı 1 yıl yahut henüz çok süreyle mapushane cezası alanların kerem memuru olamayacakları tabir edilmiştir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde “(1) Kişi, isteyerek işlemiş olduğu suçtan dolayı mahbes cezasına mahkümiyetin kanuni sonucu kendisine;
Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Kavim Meclisi üyeliğinden veya Heybet, iklim, belediye, köy veya bunların denetleme ve gözetimi altında bulunan hava ve kuruluşlarca verilen, atamaya yahut seçime bağımlı bütün memurluk ve hizmetlerde istihdam edilmekten, … mahrum bırakılır.
(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahküm olduğu mapus cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.

(5)Bir Numara fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması vasıtasıyla işlenen suçlar dolayısıyla dam cezasına mahkümiyet halinde, ayrıca, cezanın infazından sonraları işlemek üzere, hükmolunan cezanın yarısından aynı katına büyüklüğünde bu türe ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına değişmeyen verilir. Bu adalet ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması vasıtasıyla işlenen suçlar dolayısıyla sadece adli mal cezasına mahkümiyet halinde, hükümde tamlanan gün sayısının yarısından aynı katına kadar bu türe ve yetkinin kullanılmasının yasaklanmasına değişmeyen verilir. Hükmün kesinleşmesiyle icraya konan zecir ile ilişik süre, adli mal cezasının tamamen infazından itibaren işlemeye başlar…” hükmü vadi almaktadır.

5352 sayılı Adli Sicil Kanunun 13/A maddesinde “(1) 5237 sayılı Türk Ukubet Kanunu dışındaki kanunların galiba tıpkı suçfecir dolayı yahut anlaşılan ayrımsız cezaya mahkümiyete bağladığı hak yoksunluklarının giderilebilmesi içmağara, yasaklanmış hakların vurdumduymaz verilmesi için gidilebilir. Bunun için; Türk Ukubet Kanununun 53 üncü maddesinin beşinci ve altıncı fıkraları saklı istop etmek kaydıyla,
a) Mahküm olunan cezanın infazının tamamlandığı tarihten itibaren üç yıllık tıpkı sürenin geçmiş olması,
b) Kişinin bu süre zarfında eskimemiş bir suç işlememiş olması ve hayatını ongun halli yerine sürdürdüğü hususunda mahkemede tıpkısı orgazm oluşması, gerekir.
(2) Mahküm olunan cezanın infazına umumi af yahut enerjik pişmanlık dışında başka bire bir türel nedenle son verilmiş olması halinde, yasaklanmış hakların izansız verilmesi için gidilebilmesi içmağara, hükmün kesinleştiği tarihten itibaren beş yıl geçmesi gerekir. Fakat, bu süre kişinin mahküm olduğu hapishane cezasına üç yıl katılmak vasıtasıyla bulunacak süreden az olmaz.
(3) Yasaklanmış hakların gabi verilmesi için, hükümlünün yahut vekilinin talebi üzerine, hükmü veren mahkemenin yahut hükümlünün ikametgahının bulunduğu yerdeki aynı derecedeki mahkemenin değişmeyen vermesi gerekir.
(4) Mahkeme bu husustaki kararını, dosya üzerinde inceleme yaparak evet birlikte Cumhuriyet Altını savcısını ve hükümlüyü itaat etmek suretiyle verebilir.
(5) Yasaklanmış hakların izansız verilmesi talebi üzerine mahkemenin verdiği karara karşı, hükümle ilgili yerine Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen yasa için başvurulabilir.
(6) Yasaklanmış hakların vurdumduymaz verilmesine ilişamaç değişmeyen, kesinleşmesi halinde, adli sicil arşivine kaydedilir…” hükmü kayran almaktadır.

Danışdenktaş Ä°dari Sorun Dairelerinin 17/11/2011 tarihli ve E:2007/2368 ve K:2011/1214 sayılı Kararında “Memnu hakların iadesi kararı, 657 sayılı Kanunun anılan 48/A5 inci maddesinde sayıulan yüz kızartıcı suçlar dışında mütezayit suçlar bakımından celal memuru olabilme koşulları yönünden ehliyetsizliği geleceğe dönük olarak ortadan kaldırmakta,…” hükmüne vadi verilmiştir.

Yukarıdaki hükümler çerçevesinde, çeşitli suçlardan 1 yıl 8 kamer mapushane cezası, 68.445.000 TL ağır dünyalık cezası ve yalın kat cerh suçundan 2.400 TL adli para cezasıyla cezalandırılan ilgili hakkında 5352 sayılı Kanunun 13/A maddesi uyarınca yasaklanmış hakların iadesi kararı verilmiş olması durumunda, azamet memuru olarak atanabileceği mütalaa edilmektedir.

Share: