1 yıldan bir iki hapishane cezası düzlük, memur peki mu?

1 yıldan bir iki mapushane cezası kayran aday, 657’de sayıulan suçlardan ceza almamış olması koşuluyla, vazifeli olabilir.

Devlet Personel Başkanlığı, mahkemelerde yapılan yargılama böylelikle, 1 yıldan beş altı hapishane cezası düz ayrımsız kişinin Mehabet memuru olup olamayacağı konusundaki ayrımsız soruya karşılık verdi. Başkanlıktan sunulan cevapta, mapus cezasının 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde sayıulan kalifiye suçlar kapsamında olmaması zımnında, memurluğa atanabileceği belirtildi.

İŞTE O GÖRÜŞ

657 sayılı Fehamet Memurları Kanununun 48/A-5 maddesinde sayılan nitelikteki suçlar dışında değme suçtan dolayı 1 yıldan beş altı mapushane cezası alanların ihtişam memuru kendisine atanmaları hk. (26/02/2015-1408)

ÖSYM Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2014/2 KPSS atamalarında Bakanlığınız Sosyolog kadrosuna atanmaya doğruluk kazanan …’ün ibraz ettiği belgelerin incelenmesi sonucu adli sicil kaydı bulunduğu belirtilerek, söz konusu şahsın atamasının yapılıp yapılamayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün arzu edildiği demet yazı ve ekleri incelenmiştir.

Ä°lgi yazı ve eklerinin incelenmesinden, ilgilinin; amme görevlisine görevi nedeniyle taşlama suçundan Yatağan Barış Ceza Mahkemesinin 07/12/2007 günlü ve 2007/407 sayılı Kararı ile 10 ay delik cezası ile cezalandırıldığı ve bu kısa süreli mahbes cezasının 5237 sayılı TCK’nın 50 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi gereğince 10 ay süreyle Yatağdakika ilçesinde ve köylerinde kâin bar, birahane, kahvehanelere gitmekten yasaklanma seçenek yaptırımına çevrildiği, ayrıca isteyerek yaralama suçundan Yatağzaman Asliye Ceza Mahkemesinin 06/05/2014 günlü ve 2014/134 sayılı Kararı ile 5 ay 25 gün cezaevi cezası ile cezalandırıldığı ve bu cezasının TCK’nın 50/1-a maddesi gereğayrıntılı 52/1 maddesi gözönüne alınarak 3.500,00 TL adli para cezasına çevrildiği anlaşılmaktadır.

657 sayılı Ihtişam Memurları Kanununun Devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartların düzenlendiği 48 inci maddesinin “A) Umumi Şartlar” başlıklı bölümünün 5 inci fıkrasında “Türk Ukubet Kanununun 53 üncü maddesinde tamlanan süreler geçmiş olsa dahi; isteyerek işlenen ayrımsız suçfecir dolayı tıpkı yıl veya henüz aşkın süreyle mahpushane cezasına evet bile affa uğramış olsa de devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtekârlık, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye ara bozuculuk karıştırma, edimin ifasına ara bozuculuk karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak…” hükmüne yer verilmiş olup, kasten işlenen bir suçfecir dolayı 1 yıl veya daha çok süreyle kodes cezasına çarptırılanlar ile sunulan hapishane cezasının süresine bakılmaksızın affa uğramış olsalar birlikte yukarıde sayılan nitelikteki suçlardan hüküm giymiş olanların celal memuru olamayacakları rapor edilmiştir.

Yukarıdahi düzlük sunulan hüküm çerçevesinde, ilişik hakkında sunulan hapis cezalarının 657 sayılı Kanunun 48/A-5 inci maddesinde sayıulan kalifiye suçlar kapsamında yer almaması ve 1 yıldan az süreli olması sebebiyle atamasının yapılmasında gelişigüzel bariyer bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

Share: