1 paye, KİT’teki 399’a tabi sözleşmeli personele bittabi uygulanır?

Tıpkısı adım KİT’lerde 399 çevrilmiş KHK’ya bağımlı kendisine çalışan sözleşmeli personele elbet uygulanır?

ISTIFHAM: Merhabalar altın memurin.net yetkilileri,

Çalışmalarınızdan serencam aşama kıvançlı olduğumuzu biz memurların sesi olduğunuzu ifade ederek bordromla ilişik soruma geçiyorum.

Aile ve gücük ay aylık bordrom ektedir. Görüldüğü amacıyla 1 aşama bordroya yansımış ancak maaşlarda temas değişiklik olmamıştır. Güzeşte hafta yaptığınız haberde 8. dereceden 7. dereceye sabık memurin üstelik ayırt olacağı yazıyordu. 399 çevrilmiş KHK kapsamında memur adına PTT’de çalışmaktayım. Lisans mezunu olarak. Bozukluk herhangi uymazlık olmadığını görebilir miyiz?

Cümle memurlar.net ailesine teşekkürname ederim

CEVAP: İlave bir derece 399’a tabi kontratlı personele lacerem uygulanacak?

4688 sınırlanmış Amme Görevlileri ve Toplu Antant Kanununun ilgili hükümleri layıkıyla, Amme çalıştıran müesses ile Kamu görevlileri sendikaları arasında imzalanan 2016-2017 yıllarına ilişik dolgun kavil, 4688 basit Kanun Kapsamında kayran düzlük kamu görevlileri üzerine uygulanmaktadır.

2016-2017 şişko sözleşmesinde aynı dereceye ilişkin kendisine düz alan hâkimiyet şu şekildedir:

“(1) 457 az Kanun Hükmünde Kararnameyle 399 dar Kanun Mesabesinde Kararnameye eklenen eklenmiş eğreti husus, 458 mahdut Kanun Mesabesinde Kararnameyle 657 mahdut Azamet Memurları Kanununa eklenen kapatılan ek geçici konu ve 459 az Kanun Mesabesinde Kararnameyle 926 çevrilmiş Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa eklenen eklenmiş arızi bap hükümleri; mezkûr eklenmiş eğreti maddeler kapsamında tamlanan (sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, eksper uyanık ve eksper erbaşlar karışma) ve bu ilişik geçici maddeler ile 2/2/2005 tarihli ve 5289 mahdut Yasa hükümlerinden yararlanmamış olanlardan 15/1/2016 tarihinde görevde bulunanlar (aylıksız izinde bulunanlar karışma) ile bunlardan anılan tarihten geçmiş tekaüt, ağır malüllük, hizmet malullüğü aylığı bağlananlar ile dul ve babasız aylığı alanlar için üstelik uygulanır.”

Benzeri Mertebe İlişkin Çarkıt KHK’lar

2016-2017 dolgun sözleşmesinin atıfta bulunduğu 457 basit KHK şu şekildedir:

“Bu Yasa Hükmünde Kararnameye ekli II mahdut cetvelde vadi düzlük pozisyonlarda halen çalıştırılan sözleşmeli personelden 20/2/1979 tarihli ve 2182 basit, 19/2/1980 tarihli ve 2260 sınırlanmış kanunların hükümlerinden yararlanmamış olanların tekaüt keseneklerine ana aylıkları benzeri defaya anlaşılan tutmak için, tahsil durumlarına bakılmaksızın tıpkı dal derecenin bire bir kademesine getirilir ve ast derecede bulunan kademede geçirilen süre dal derecedeki kademede önceki sayılır.
Birinci köşe yazısı hükmü, bu paragraf kapsamına girenlerden bu Kanun Hükmünde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten geçmiş bağlanmış olan zahmetli, aşağılık malülük, işlev malüllüğü aylıkları ile dul ve yetim aylıkları alanlar karşı bile uygulanır.
Henüz önceki memuriyeti olanlardan 2182 ve 2260 sınırlanmış yasa hükümlerinden yararlanmamış bulunanlardan bu Kanun Mesabesinde Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihte askeriye görevini yapmakta olanlar karşı da bu konu hükümleri uygulanır. “

457 basit KHK ile KİT II dar Cetvele tabi kontratlı personelin hemen emeklilik adım ve kademesine 1 paye arttırma edilmesi civar görülmüştür.

Sair taraftan, 31/5/2006 günlü ve 5510 mahdut Sosyal Sigortalar ve Umumi Esenlik Sigortası Kanununun arızi 4 üncü maddesi hükmü göre 01/10/2008 tarihinden geçmiş görevli olanlar hakkında tekaütlük itibarıyla 5434 sayılı Yasa hükümlerinin uygulanması devam edilmektedir.

Daha geçmiş SSK’lı hizmeti atılmak, 1.10.2008’den bilahare görevli olanlara aynı molekül sağlar mı?

KAPAT X

Yukarıda vadi sunulan egemenlik ve izahat layıkıyla;

1-399 basit KHK bağımlı kontratlı personelin bakım sınıfı ve kazanılmış doğruluk maaş derece ve kademesi bulunmamaktadır.

2-01/10/2008 tarihinden önceki göreve başlayan ve haklarında 5434 mahdut Emekli Sandığı Kanunu hükümleri makbul kontratlı personelin tekaütlük müktesep basamak ve kademesi bulunmakta ve kesenek ile karşılıkları, Zor Sandığınca (Içtimai Asayiş Kurumunca) sözleşmeliler neymiş memur üzere düşünülüp işlemleri yapılmaktadır.

3-01/10/2008 tarihinden sonradan büyüklük memuru olanlar ile 399 dar KHK II sınırlanmış Cetveline bağımlı kontratlı personelin emeklilik müktesep derece ve kademeleri ise bulunmamaktadır.

4- 01/10/2008 tarihinden önce kontratlı personel olan KİT personelinin Tekaütlük edinilmiş paye ve kademesi bulunup bu edinilmiş derce ve kademelerine 1 merhale ilave edilmesi gerekmektedir. Ancak, kontratlı personelin emeklilik edinilmiş merhale ve kademesi yükselince emeklilik keseneği artacağı amacıyla maaşında eksilme bahis konusu olacaktır.

Share: